Πρόταση Write

Γράφει δεδομένα σε ένα σειριακό αρχείο.

Σύνταξη:

Write [#FileName], [Expressionlist]

Παράμετροι:

FileName: Οποιαδήποτε αριθμητική έκφραση που περιέχει τον αριθμό αρχείου που ορίστηκε από την δήλωση Open για το αντίστοιχο αρχείο.

Expressionlist: Μεταβλητές ή εκφράσεις που θέλετε να εισαγάγετε σε ένα αρχείο, που χωρίζονται με κόμματα.

Εάν η λίστα εκφράσεων παραλείπεται, η δήλωση Write επισυνάπτει μια κενή γραμμή στο αρχείο.

Για την προσθήκη μιας λίστας εκφράσεων σε νέο ή υπάρχον αρχείο, το αρχείο θα πρέπει να ανοιχθεί στην κατάσταση Output ή Append.

Αλφαριθμητικά τα οποία γράφετε εσωκλείονται από εισαγωγικά και χωρίζονται από κόμματα. Δεν χρειάζεται να εισαγάγετε αυτούς τους οριοθέτες στην λίστα εκφράσεων.

Κάθε μία δήλωση Write εξάγει ένα σύμβολο αλλαγής γραμμής στη τελευταία εισαγωγή.

Οι αριθμοί με δεκαδικούς οριοθέτες μετατρέπονται σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμίσεις.

Παράδειγμα:

Sub ExampleWrite

Dim iCount As Integer

Dim sValue As String

  iCount = Freefile

  Open "C:\data.txt" For Output As iCount

  sValue = "Hamburg"

  Write #iCount,sValue,200

  sValue = "New York"

  Write #iCount,sValue,300

  sValue = "Miami"

  Write #iCount,sValue,450

  Close #iCount

End Sub