Πρόταση Line Input #

Διαβάζει συμβολοσειρές από ένα σειριακό αρχείο σε μια μεταβλητή.

Σύνταξη:

Line Input #ΑριθμόςΑρχείου ως ακέραιος, Var ως συμβολοσειρά

Παράμετροι:

Αριθμός αρχείου: Ο αριθμός του αρχείου που περιέχει τα αρχεία που θέλετε να διαβαστούν. Το αρχείο θα πρέπει να έχει ήδη ανοιχθεί προκαταβολικά με την πρόταση Open και την λέξη-κλειδί INPUT.

var: Το όνομα της μεταβλητής που αποθηκεύει το αποτέλεσμα.

Με την πρόταση Line Input#, μπορείτε να διαβάσετε συμβολοσειρές από ένα ανοιγμένο αρχείο σε μία μεταβλητή. Οι μεταβλητές συμβολοσειρών διαβάζονται γραμμή προς γραμμή έως τον πρώτο χαρακτήρα επιστροφής (Asc=13) ή την πρώτη τροφοδότηση γραμμής (Asc=10). Οι σημάνσεις τέλους γραμμής δεν περιλαμβάνονται στη τελική συμβολοσειρά.

Παράδειγμα:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

Dim sMsg As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Αυτή είναι μια γραμμή κειμένου"

  Print #iNumber, "Αυτή είναι μια άλλη γραμμή κειμένου"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As iNumber

  While Not EOF(iNumber)

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)

    End If

  Wend

  Close #iNumber

  MsgBox sMsg

End Sub