Πρόταση Get

Διαβάζει μια εγγραφή από το αρχείο τυχαίας προσπέλασης, ή μία ακολουθία byte από το δυαδικό αρχείο, σε μια μεταβλητή.

Δείτε επίσης: Δήλωση PUT

Σύνταξη:

Get [#] FileNumber As Integer, [Position], Variable

Παράμετροι:

FileNumber: Κάθε παράσταση ακέραιου αριθμού που καθορίζει τον αριθμό του αρχείου.

Position: Για τα αρχεία που ανοίγονται σε κατάσταση Random, η παράμετρος Position είναι ο αριθμός της εγγραφής προς ανάγνωση.

Για τα αρχεία που ανοίγονται σε δυαδική μορφή, η παράμετρος Position είναι η θέση του byte μέσα στο αρχείο όπου ξεκινά η ανάγνωση.

Αν παραληφθεί η παράμετρος Position, χρησιμοποιείται η τρέχουσα θέση ή η τρέχουσα εγγραφή δεδομένων του αρχείου.

Variable: Όνομα της μεταβλητής προς ανάγνωση. Με εξαίρεση τις μεταβλητές αντικειμένων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε τύπος μεταβλητής.

Παράδειγμα:

Sub ExampleRandomAccess

Dim iNumber As Integer

Dim sText As Variant ' Πρέπει να είναι μεταβλητή

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Random As #iNumber Len=32

  Seek #iNumber,1 ' Τοποθέτηση στη αρχή

  Put #iNumber,, "Αυτή είναι η πρώτη γραμμή κειμένου" ' Συμπληρώστε τη γραμμή με κείμενο

  Put #iNumber,, "Αυτή είναι η δεύτερη γραμμή κειμένου"

  Put #iNumber,, "Αυτή είναι η τρίτη γραμμή κειμένου"

  Seek #iNumber,2

  Get #iNumber,,sText

  Print sText

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Random As #iNumber Len=32

  Get #iNumber,2,sText

  Put #iNumber,,"Αυτό είναι νέο κείμενο"

  Get #iNumber,1,sText

  Get #iNumber,2,sText

  Put #iNumber,20,"Αυτό είναι το κείμενο στην εγγραφή 20"

  Print Lof(#iNumber)

  Close #iNumber

End Sub