Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου αρχείων

Πρόταση Get

Διαβάζει μια εγγραφή από το αρχείο τυχαίας προσπέλασης, ή μία ακολουθία byte από το δυαδικό αρχείο, σε μια μεταβλητή.

Πρόταση Input#

Διαβάζει τα δεδομένα από ένα ανοιγμένο διαδοχικό αρχείο.

Πρόταση Line Input #

Διαβάζει συμβολοσειρές από ένα σειριακό αρχείο σε μια μεταβλητή.

Πρόταση Put

Καταγράφει μια εγγραφή σε ένα σχετικό αρχείο ή μια ακολουθία byte σε ένα δυαδικό αρχείο.

Πρόταση Write

Γράφει δεδομένα σε ένα σειριακό αρχείο.

Συνάρτηση Loc

Επιστρέφει την τρέχουσα θέση σε ένα ανοιγμένο αρχείο.

Συνάρτηση Seek

Επιστρέφει τη θέση για την επόμενη ανάγνωση ή εγγραφή στο αρχείο, που ανοίχθηκε με την πρόταση Open.

Συνάρτηση Eof

Καθορίζει αν ο δείκτης αρχείου έφτασε στο τέλος του αρχείου.

Συνάρτηση Lof

Επιστρέφει το μέγεθος ενός ανοιχτού αρχείου σε byte.