Η βιβλιοθήκη Depot

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - LibreOffice Basic - Επεξεργασία και επιλέξτε τον περιέκτη Μακροεντολές LibreOffice.


Εικονίδιο σημείωσης

Αυτή η βιβλιοθήκη πρέπει να φορτωθεί πριν την εκτέλεση. Τοποθετήστε την παρακάτω πρόταση πριν την πρώτη μακροεντολή στο άρθρωμά σας:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Depot")


Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η σελίδα βοήθειας χρειάζεται παραπέρα εργασία για ορθότητα και συμπλήρωση. Παρακαλούμε, συμμετάσχετε στο έργο LibreOffice και βοηθήστε μας να γράφουμε τις πληροφορίες που λείπουν. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για τη συγγραφή περιεχομένων βοήθειας.