Άνοιγμα διαλόγου με κώδικα προγράμματος

Στο παράθυρο του LibreOffice BASIC ενός διαλόγου που δημιουργήσατε, βγείτε από τον επεξεργαστή διαλόγου πατώντας στην καρτέλα ονόματος του αρθρώματος στην οποία ανήκει ο διάλογος. Η καρτέλα ονόματος βρίσκεται στο τέλος του παραθύρου.

Εισάγετε τον παρακάτω κώδικα υπορουτίνας με το όνομα Dialog1Show. Σε αυτό το παράδειγμα, το όνομα του διαλόγου που δημιουργήσατε είναι "Dialog1":

Sub Dialog1Show

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Χωρίς να χρησιμοποιήσετε το "LoadDialog" μπορείτε να καλέσετε τον κώδικα ως εξής:

Sub Dialog1Show

  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")

  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )

  oDialog1.Execute()

End Sub

Όταν εκτελείτε τον κώδικα, ανοίγει ο "Dialog1". Για να κλείσετε τον διάλογο, πατήστε στο κουμπί κλεισίματος (x) στη γραμμή τίτλου του.