Παραδείγματα προγραμματισμού πεδίων ελέγχου στον επεξεργαστή διαλόγου

Τα ακόλουθα παραδείγματα είναι για ένα νέο διάλογο που ονομάζεται "Dialog1". Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία της γραμμής Εργαλειοθήκη του επεξεργαστή διαλόγου για να δημιουργήσετε τον διάλογο και να προσθέσετε τα παρακάτω πεδία ελέγχου: ένα Πλαίσιο ελέγχου με το όνομα "CheckBox1", ένα Πεδίο ετικέτας με το όνομα "Label1", ένα Κουμπί με το όνομα "CommandButton1", και ένα Πλαίσιο καταλόγου με το όνομα "ListBox1".

Εικονίδιο προειδοποίησης

Χρησιμοποιήστε μια σταθερή γραφή πεζών και κεφαλαίων κατά την προσάρτηση ενός πεδίου ελέγχου σε κάποια μεταβλητή αντικειμένου.


Καθολική συνάρτηση για φόρτωση διαλόγων

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

Εμφάνιση διαλόγου

REM γενικός ορισμός μεταβλητών

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Ανάγνωση ή επεξεργασία ιδιοτήτων πεδίων ελέγχου στο πρόγραμμα

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM λήψη προτύπου διαλόγου

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM προβολή κειμένου της ετικέτας1

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM ορισμός νέου κειμένου για τον έλεγχο ετικέτας1

  oLabel1.Text = "Νέα αρχεία"

  REM εμφάνιση ιδιοτήτων προτύπου για τον έλεγχο ΠλαίσιοΕλέγχου1

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM ορισμός νέας κατάστασης για το ΠλαίσιοΕλέγχου1 για το πρότυπο ελέγχου

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM εμφάνιση ιδιοτήτων προτύπου για τον έλεγχο ΠλήκτροΔιαταγής1

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM εμφάνιση ιδιοτήτων του ελέγχου ΠλήκτροΔιαταγής1

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM εκτέλεση διαλόγου

  oDialog1.Execute()

End Sub

Προσθήκη καταχώρισης σε ένα πλαίσιο καταλόγου

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM προσθέτει μια νέα καταχώριση στο ΠλαίσιοΚαταλόγου

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("Νέο στοιχείο" & iCount,0)

End Sub

Διαγραφή καταχώρισης από ένα πλαίσιο καταλόγου

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM αφαιρεί την πρώτη καταχώριση από το ΠλαίσιοΚαταλόγου

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub