ཚིག་ཡིག་དངོས་པོ་གི་ཕྲ་རིང་།

འབྲི་ནི་དངོས་པོ་ཅིག་གི་ནང་ཡོད་པའི་ ཚིག་ཡིག་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ནང་ན་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་འབྲི་ནིའི་དངོསཔོ་ཅིག་ནང་ གཡེབ་གཏང་ཐེངས་གཉིས་འབདཝ་ད་ ཚིག་ཡིག་དངོས་པོ་གི་ཕྲ་རིང་འདི་བྱུངམ་ཨིན།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་།

ཁྱོད་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་ ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས།

ཁྱོད་ཀྱི་ སེ་མི་ཀོ་ལཱོན་ (;)་གིས་ སོ་སོ་འཕྱལ་ཡོད་པའི་ ཡིག་གཟུགས་ལེ་ཤ་ཅིག་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ། ཧེ་མའི་ཡིག་གཟུགས་འདི་ཚུ་ འཐོབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་LibreOffice འདི་གིས་ རྗེས་འཛིན་ནང་ མིང་བཏགས་ཡོད་མི་ རེ་རེ་བཞིན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད།

ཁྱོད་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་ སོ་སོ་ཚུ་གི་བར་ན་ གདམ་ནི་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཚད་ཅིག་ ལག་ཐོག་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

རྒྱག་པ།

གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ རྒྱག་པ་བཟོཝ་ཨིན། འོད་རྟགས་འདི་མིང་ཚིག་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་ཧྲིལ་བུམ་འདི་ རྒྱག་པ་བཟོཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་དང་མིང་ཚིག་འདི་ཧེ་མ་ལས་རང་རྒྱག་པ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྩ་སྒྲིག་འདི་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

རྒྱགས་པ།

ཨའི་ཊ་ལིཀ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ལུ་བཟོཝ་ཨིན། འོད་རྟགས་འདི་མིང་ཚིག་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་ཧྲིལ་བུམ་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ནང་ལུ་བཟོཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་དང་ཡང་ན་མིང་ཚིག་འདི་ ཧེ་མ་ལས་རང་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ནང་ཡོད་པ་ཅིན་ རྩ་སྒྲིག་འདི་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ཡོད།

ངོས་དཔར།

ཨའི་ཊ་ལིཀ

འོག་ཐིག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་ལས་ འོག་ཐིག་འཐེན་ནི་དང་ ཡང་ན་ ་འོག་ཐིག་འདི་རྨ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

འོག་ཐིག

འོག་ཡིག

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

ངོས་དཔར་

སྟེང་ཡིག

འོག་ཡིག

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

ངོས་དཔར་

འོག་ཡིག

གཡོན།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་འདི་ གཡོན་གྱི་ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་ལུ་ཕྲངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

གཡོན་ཕྲང་།

དབུས།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ཚུ་ ཤོག་ལེབ་གུ་དབུས་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

གཡས།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་འདི་ གཡས་ཀྱི་ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་ལུ་ཕྲངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

གཡས་ཕྲང་།

ལྟེམས་བཅོས་འབད།

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right page margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

ངོས་དཔར་

ལྟེམས་བཅོས་འབད་ནུག

ཨེ་ཤི་ཡན་སྐད་ཡིག་རྒྱབ་སྐྱོར།

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

གཡོན་ལས་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཚིག་ཡིག་འདི་ཚུ་ གཡོག་བཀོལ་དོ།

Specifies the horizontal direction of the text.

ངོས་དཔར།

གཡོན་ལས་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཚིག་ཡིག་གི་ཁ་ཕྱོགས།

མགོ་ལས་ གཤམ་ཚུན་ཚོད་ ཚིག་ཡིག་གཡོག་བཀོལ་དོ

Specifies the vertical direction of the text.

ངོས་དཔར

མགོ་ལས་མཇུག་ཚུན་གྱི་ཚིག་ཡིག་ཁ་ཕྱོགས།

ཆ་མཉམ་སེལ་འཐུ་འབད།l

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

ངོས་དཔར།

ཆ་མཉམ་སེལ་འཐུ་འབད།

ཡིག་འབྲུ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་གཟུགས་དང་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་རྩ་སྒྲིག་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

Icon

ཡིག་འབྲུ།

དོན་མཚམས།

ནཱ་ལུ་ ད་ལྟོ་སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ དོན་མཚམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་མགོ་མཚམས་དང་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་ ཕྲང་སྒྲིག་དེ་ལས་ གྲལ་ཐིག་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་བཏུབ།

Icon

དོན་མཚམས།