གཞི་ཁྲམ་གྱི་ཕྲ་རིང་།

གཞི་ཁྲམ་ཅིག་སེལ་འཐུ་གྲུབ་ད་ གཞི་ཁྲམ་གི་ཕྲ་རིང་འདི་གིས་ གཞི་ཁྲམ་འདི་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་གནས་ས་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་འགན་གལ་ཅན་འདི་བྱིནམ་ཨིན།

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

ལོགམཚམས་ ཨཱོཕ་འབད།

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object.ཁྱོད་ཀྱི་གཅུ་སྒྲིམ་མཆོང་ལྡེ་གི་ཤོག་ལེབ་གུར་ འ་ནི་སྒྲག་སྟངས་འདི་ གདམ་བཏུབ།

ངོས་དཔར་

ལོག་མཚམས་ ཨོཕ།

གཅུ་སྒྲིམ་ཨཱོན།

Wraps text on all four sides of the border frame of the object.ངོས་དཔར་འདི་གིས་ གཅུ་སྒྲིམ་གི་མཆོང་ལྡེ་ཤོག་ལེབ་ནང་ ཤོག་ལེབ་ གཅུ་སྒྲིམ་གདམ་ཁ་གི་ ཁྱད་ཚབ་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

ལོག་མཚམས་ཨོན།

ལོག་མཚམས་བརྒྱུད་དེ།

Places the object in front of the text.ཁྱོད་ཀྱི་གཅུ་སྒྲིམ་གི་མཆོང་ལྡེ་ཤོག་ལེབ་ནང་ལུ་ཡང་ འ་ནི་སྒྲིག་སྟངས་འདི ངེས་འཛིན་འབད་བཏུབ།

ངོས་དཔར་

རྒྱུད་དེ་ལོག་མཚམས་བཟོ།

གཡོན་ལུ་ཕྲང་།

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

ངོས་དཔར།

གཡོན།

དབེས་ཀྱི་ཐད་སྙོམས་འབད།

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

ངོས་དཔར།

དབུས་སྒྲིག

གཡས་ཕྲང་འབད།

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

ངོས་དཔར།

གཡས།

མགོ་ཕྲང་།

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

ངོས་དཔར།

མགོ

ཀེར་ཕྲང་དབུས་འདི་ཕྲང་།

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

ངོས་དཔར།

དབུས་སྒྲིག

མཇུག་འདི་ཕྲང་།

སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཚུ་གི་ མཇུག་གི་མཐའམ་ཚུ་ཐད་སྙོམས་སྦེ་ཕྲང་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། འབྲི་ནི་ཡང་ན་ཨིམ་པེརེསི་ནང་ དངོས་པོ་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དངོས་པོ་གི་མཇུག་གི་མཐའམ་འདི་འདི་ འོག་གི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་མཐའམ་ལུ་ཕྲང་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

མཇུག

མཐའ་མཚམས་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱི་ལེབ་གྲངས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སམ་ དངོས་པོ་ཅིག་གི་ མཐའ་མཚམས་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ མཐའ་མཚམས་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ མཐའ་མཚམས་ཀྱི་ངོས་དཔར་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

མཐའ་མཚམས་ཚུ

མཐའ་མཚམས་ཚུ།

གྲལ་ཐིག་གི་ བཟོ་རྣམ།

ཁྱོད་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་གྲལ་ཐིག་གི་བཟོ་རྣམ་འདི་ ལེགས་བཅོས་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ གྲལ་ཐིག་བཟོ་རྣམ་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་འདི་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ འ་ནཱི་ངོས་དཔར་འདི་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་དཔར།

གྲལ་ཐིག་གི་བཟོ་རྣམ།

མཐའ་མཚམས་ཀྱི་ཚོས་གཞི།

ཁྱོད་ལུ་ དངོས་པོ་ཅིག་གི་ མཐའ་མཚམས་འདི་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ ལྕོགས་ཅན་བཟོ་མི་ མཐའ་མཚམས་ཚོས་གཞིའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་འདི་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་གྲལ་ཐིག་ཚོས་གཞི་ (མཐའ་མཚམས་ཀྱི་)འདི་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་དཔར།

གྲལ་ཐིག་གི་ཚོས་གཞི།(མཐའ་མཚམས་ཀྱི་)

རྒྱབ་གཞིའི་ཚོས་གཞི།

ཁྱོད་ཀྱི་དོན་མཚམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་གཞིའི་ཚོས་གཞི་ ཨེབ་གཏང་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཅིག་ ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་དཔར།

རྒྱབ་གཞིའི་ ཚོས་གཞི།

གཞི་ཁྲམ་གྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ།

ཚིག་ཡིག་དང་དངོས་པོ་ཚུ་གི་ཀེར་ཐིག་གཅིག་དང་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ལྷག་པའི་སྒྲིག་བཀོད་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་ཁྲམ་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

གཞི་ཁྲམ་གྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ།

ཡིག་གཟུགས་ལུ་འབག་ཤོག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་ བརྩེགས་ཕུང་འབད་མི་རིམ་པ་གི་མགོ་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན་ དེ་ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་ དངོས་པོ་གཞན་མི་ཚུ་གི་མདོང་ཁ་ལུ་འོངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཡིག་གཟུགས་ལུ་འབག་ཤོག

རྒྱབ་ལུ་གཏང་།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་ བརྩེགས་རིས་རིམ་པ་གི་མཇུག་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ དངོས་པོ་གཞན་མི་གི་རྒྱབ་ལུ་འོངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

རྒྱབ་ལོག་གཏང་།

ཨེན་ཀོར་བསྒྱུར་བཅོས་འབད།

ཁྱོད་ལུ་ཨེན་ཀོ་རིང་གདམ་ཁ་ཚུའི་བར་ན་སོར་བསྒྱུར་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

ངོ་དཔར།

ཨེན་ཀོར་བསྒྱུར་བཅོས་འབད།

འབྲེལ་ལམ།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ གཞི་ཁྲམ་འདི་ གཞི་ཁྲམ་གཞན་མི་འདི་ལུ་ འབྲེལ་ལམ་ཡོདཔ་བཟོཝ་ཨིན།ཚིག་ཡིག་དེ་ རང་བཞིན་གྱིས་ གཞི་ཁྲམ་གཅིག་ནང་ལས་ གཞན་ནང་ལུ་ འབབ་རྒྱུན་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

འབྲེལ་ལམ་ཡོད་པའི་གཞི་ཁྲམ་ཚུ།

འབྲེལ་ལམ་མེད་པའི་གཞི་ཁྲམ་ཚུ།

གཞི་ཁྲམ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་ལམ་གྱི་རྒྱུན་བཅདཔ་ཨིན།. ཁྱོད་ཀྱི་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ གཞི་ཁྲམ་ནང་ལས་ དམིགས་གཏད་ཀྱི་གཞི་ཁྲམ་ལུ་ རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་མི་ འབྲེལ་ལམ་དེ་ རྐྱངམ་ཅིག་གི་ རྒྱུན་བཅད་བཏུབ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

འབྲེལ་ལམ་མེད་པའི་གཞི་ཁྲམ་ཚུ།