Print Preview

The Print Preview Bar appears when you view the current document in the print preview mode.

ཧེ་མའི་ཤོག་ལེབ།

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

ངོས་དཔར།

ཧེ་མའི་ཤོག་ལེབ།

རྗེས་སུའི་ཤོག་ལེབ།

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

ངོས་དཔར།

གཞན་ཤོག་ལེབ།

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

ངོས་དཔར།

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

ངོས་དཔར།

Two Pages Preview

Displays two pages in the Print Preview window. Uneven numbers will always appear on the right side, even numbers on the left.

ངོས་དཔར།

Two Pages Preview

གསལ་གཞི་གུར་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ ཤོག་ལེབ་ཚུ་གི་ ཨང་གྲངས་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། སྔོོན་ལྟ་ནང་ གྲལ་ཐིག་དང་ ཀེར་ཐིག་སྦེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཨང་གྲངས་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་་ གིརིཊི་ཅིག་ ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ ངོས་དཔར་ལུ་ཡོད་མི་མདའ་རྟགས་གཞན་དེ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་དཔར།

Multiple Pages Preview

ཀི་དོབ་ཀྱི་སྔོན་ལྟ།

ཤོག་ལེབ་སྔོན་ལྟ་ནང་ གཡས་ཕྱོགས་ལུ་ ཤོག་ལེབ་དང་པ་དེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད། སེལ་འཐུ་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ཅིན་ ཤོག་ལེབ་དང་པམ་དེ་ སྔོན་ལྟ་གི་གཡོན་ཕྱོགས་ལུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཀི་དེབ་སྔོན་ལྟའི་ངོས་དཔར།

ཀི་དེབ་ཀྱི་སྔོན་ལྟ།

ཕྱིར་རྒྱས།

ཡིག་ཆ་འདི་གི་མཐོང་སྣང་དེ་ སྦོ་ལོགས་ཁར་སྦེ་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕྱིར་རྒྱས་འབདཝ་ཨིན།

ནང་བཟུམ།

མར་ཕབ་འབད་ཡོད་པའི་ཚད་གུར་ ཡིག་ཆ་ཧེང་བཀལ་བལྟ་ནི་ལུ་ ནང་བཟུམ་འབདཝ་ཨིན།

སྔོན་ལྟ་རྒྱས་ཟུམ།

Determines the zoom level of the print preview.

གསལ་གཞི་ཧྲིལ་བུ།

རྩོམ་འབྲི་པ་ཡང་ན་ཀེལཀི་ནང་ལུ་ དཀར་ཆག་ཚུ་དང་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ སྟོན་ཡང་ན་སྦ་བཞགཔ་ཨིན། གསལ་གཞི་གངམ་གི་ཐབས་ལམ་འདི་ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ གསལ་གཞི་གངམ་ ཨཱོན་/ཨོཕ་ ཨེབ་རྟ་འདི་ཨེབ་གཏང་།

ངོས་དཔར།

གསལ་གཞི་ཆ་ཚང་ཨོན་/ཨོཕ།(ཤོག་ལེབ་སྔོན་ལྟ་ནང་ལུ།)