འགོ་ཚག་དང་ཕྲ་རིང་ཨང་རྟགས་བཀོད་ནི།

དོན་མཚམས་ཚུ་གྱི་གོ་རིམ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་དང་དོན་མཚམས་ཀྱི་གནས་རིམ་སོ་སོ་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ཨང་རྟགས་བཀོད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་གྱི་གཞི་བཀོད་འདི་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འགོ་མཚམས་དང་ཨང་རྟགས་ཀྱི་ཕྲ་རིང་ནང་ལུ་ ལས་འགན་འདི་ཡོདཔ་ཨིན།

ཨང་བཏགས་ནི་ ཨོཕ།

ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་ ཡང་ན་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ དོན་མཚམས་ཚུ་ནང་ ཨང་བཏགས་ནི་ ཡང་ན་ འགོ་ཚག་དེ་ ཊཱན་ཨོཕ་འབད་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཨང་བཏགས་ནི་ ཨོཕ།

ཨང་བཏགས་ནི་ ཡང་ན་ འགོ་ཚག་གི་སྡེ་རིམ་ནང་ལུ་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་འདི་ གནས་རིམ་ཅིག་ ཡར་འགྱོཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ དོན་མཚམས་དེ་ ཨང་བཏགས་ནི་ ཡང་ན་ འགོ་ཚག་གི་རིམ་པ་ཅིག་ནང་ གནས་རིམ་པ་གཅིག་ མར་ཕབ་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཡན་ལག་ས་ཚིག་དང་ཅིག་ཁར་གནས་རིམ་གཅིག་ཡར་བསྐྱེད་འབད་

གིས་ དོན་མཚམས་ཚུ་ཡན་ལག་དོན་ཚན་དང་ཅིག་ཁར་ཨང་བཏགས་ནི་གནས་རིམ་ཡར་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན། འོད་རྟགས་འདི་ ཨང་བཏགས་ནི་ཡང་ན་འགོ་ཚག་ཚིག་ཡིག་གི་ནང་འཁོད་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ད་རྐྱངམ་ཅིག་ འདི་མཐོང་ཚུགས།

ངོས་དཔར།

ཡན་གལ་ས་ཚིག་དང་ཅགི་ཁར་གནས་རིམ་གཅིག་ཡར་བསྐྱེད་འབད་

ཡན་ལག་ས་ཚིག་དང་ཅིག་ཁར་མར་ཕབ་ནི་

གིས་ དོན་མཚམས་ཚུ་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་དང་བཅས་གནས་རིམ་གཅིག་བཤུད་ནུག། འོད་རྟགས་འདི་ཨང་བཏགས་བཀལ་ཡོདཔ་ཡང་ན་ འགོ་ཚག་བཀོད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་གི་ནང་འཁོད་གནས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ འདི་མཐོང་ཚུགས།

ངོས་དཔར།

ཡན་ལག་ས་ཚིག་དང་ཅིག་ཁར་གནས་རིམ་གཅིག་མར་ཕབ་ནི་

ཨང་མ་བཏགས་པའི་ཐོ་བཀོད་ཅིག་བཙུགས།

ཨང་བཏགས་མ་བཀལ་བར་ དོན་མཚམས་གཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཨང་བཏགས་འདི་ གནོད་སྐྱོན་མི་བྱུང་།

ངོས་དཔར།

ཨང་མ་བཏགས་པའི་ཐོ་བཀོད་ཅིག་བཙུགས།

ཡར་བཤུད།

Positions the selected paragraph before the one above it.

ངོས་དཔར།

ཡར་སྤོ་བཤུད་འབད་

མར་བཤུད།

Positions the selected paragraph after the one below it.

ངོས་དཔར།

མར་སྤོ་བཤུད་འབད།

ཡན་ལག་ས་ཚིགས་དང་བཅས་ ཡར་བཤུད་འབད།

དོན་མཚམས་དེ་ ཡན་ལག་ས་ཚིགས་དང་བཅས་ ཧེ་མའི་དོན་མཚམས་ཀྱི་ལྟག་ལུ་ སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན། འོད་རྟགས་དེ་ ཨང་རྟགས་བཀོད་ཡོད་མི་དང་ ཡང་ན་ འག་ཚག་ཅན་གྱི་ཚིག་ཡིག་གི་ ནང་འཁོད་ལུ་ བཞག་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ འ་ནི་དེ་ཚུ་མཐོང་ཚུགསཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཡན་ལག་ས

ཡན་ལག་ས་ཚིགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མར་བཤུད་འབད།

དོན་མཚམས་དེ་ ཡན་ལག་ས་ཚིགས་ཆ་མཉམ་དང་བཅས་ འོག་གི་དོན་མཚམས་ཀྱི་འོག་ལུ་ སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན། འོད་རྟགས་དེ་ ཨང་བཏགས་མཀོད་ཡོད་མི་དང་ འགོ་ཚག་ཅན་གྱི་ ནང་འཁོད་ བཞག་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ འ་ནི་འདི་མཐོང་ཚུགསཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཡན་ལག་ས་ཚིགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མར་བཤུད་འབད།

ཨང་བཏགས་ནི་ལོག་འགོ་བཙུགས།

ཚིག་ཡིག་གི་ ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ལོག་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། འོད་རྟགས་འདི་ ཨང་བཏགས་བཀོད་ཡོད་མི་དང་ འགོ་ཚག་ཅན་གྱི་ཚིག་ཡིག་གི་ནང་འཁོད་ བཞག་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་ འ་ནི་འདི་མཐོང་ཚུགསཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཨང་བཏགས་ནི་ལོག་འགོ་བཙུགས།

འགོ་ཚག་ཚུ་དང་ཨང་བཀགས་ནི་ཚུ།

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Icon

འགོ་ཚག་ཨོན་/ཨོཕ།