ཕྲ་རིང་རྩ་སྒྲིག་འབད་དོ།

རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཕྲ་རིང་འདི་ལུ་ ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ལས་འགན་ཚུ་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན།

Styles

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize Styles.

མཐའ་མཚམས་ཚུ

Styles

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་།

ཁྱོད་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་ ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས།

ཁྱོད་ཀྱི་ སེ་མི་ཀོ་ལཱོན་ (;)་གིས་ སོ་སོ་འཕྱལ་ཡོད་པའི་ ཡིག་གཟུགས་ལེ་ཤ་ཅིག་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ། ཧེ་མའི་ཡིག་གཟུགས་འདི་ཚུ་ འཐོབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་LibreOffice འདི་གིས་ རྗེས་འཛིན་ནང་ མིང་བཏགས་ཡོད་མི་ རེ་རེ་བཞིན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད།

ཁྱོད་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་ སོ་སོ་ཚུ་གི་བར་ན་ གདམ་ནི་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཚད་ཅིག་ ལག་ཐོག་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

རྒྱག་པ།

གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ རྒྱག་པ་བཟོཝ་ཨིན། འོད་རྟགས་འདི་མིང་ཚིག་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་ཧྲིལ་བུམ་འདི་ རྒྱག་པ་བཟོཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་དང་མིང་ཚིག་འདི་ཧེ་མ་ལས་རང་རྒྱག་པ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྩ་སྒྲིག་འདི་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

རྒྱགས་པ།

ཨའི་ཊ་ལིཀ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ལུ་བཟོཝ་ཨིན། འོད་རྟགས་འདི་མིང་ཚིག་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་ཧྲིལ་བུམ་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ནང་ལུ་བཟོཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་དང་ཡང་ན་མིང་ཚིག་འདི་ ཧེ་མ་ལས་རང་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ནང་ཡོད་པ་ཅིན་ རྩ་སྒྲིག་འདི་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ཡོད།

ངོས་དཔར།

ཨའི་ཊ་ལིཀ

འོག་ཐིག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་ལས་ འོག་ཐིག་འཐེན་ནི་དང་ ཡང་ན་ ་འོག་ཐིག་འདི་རྨ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

འོག་ཐིག

གཡོན།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་འདི་ གཡོན་གྱི་ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་ལུ་ཕྲངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

གཡོན་ཕྲང་།

དབུས།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ཚུ་ ཤོག་ལེབ་གུ་དབུས་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

གཡས།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་འདི་ གཡས་ཀྱི་ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་ལུ་ཕྲངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

གཡས་ཕྲང་།

ལྟེམས་བཅོས་འབད།

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right page margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

ངོས་དཔར་

ལྟེམས་བཅོས་འབད་ནུག

ཨང་བཏགས་ནི་ ཨཱོན/ཨོཕ།

གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ལས་ ཨང་གྲངས་འདི་ཚུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནི་དང་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་ - འགོ་ཚག་དང་ཨང་བཏགས་བཀལ་ནི་གདམ་ཁ་བརྐྱབ། འགོ་ཚག་དང་ཨང་བཏགས་ནི་ཕྲ་རིང་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ནི་ལུ་ , སྟོན་ - ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ - འགོ་ཚག་དང་ཨང་བཏགས་ནི་གདམ་ཁ་བརྐྱབ།

ངོས་དཔར།

ཨང་བཏགས་ནི་ ཨཱོན་/ཨོཕ།

འགོ་ཚག་ཚུ་ ཨཱོན་/ཨོཕ

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ དོན་མཚམས་ཚུ་ནང་ལུ་ འགོ་ཚག་གི་ས་ཚིགས་ཚུ་ འགན་སྤྲོད་དང་ ཡང་ན་ འགོ་ཚག་འབད་ཡོད་པའི་ དོན་མཚམས་ཚུ་ནང་ལས་ རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

འགོ་ཚག་ ཨཱོན/ཨོཕ།

འགོ་མཚམས་མར་ཕབ་འབད།

ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་འདི་གི་ གཡོན་འགོ་མཚམས་འདི་ མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་ འགོ་མཚམས་མར་ཕབ་ཀྱི་ ངོས་དཔར་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ འདི་ ཧེ་མའི་གནས་ས་ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

ངོས་དཔར་ཚུ།

འགོ་མཚམས་ མར་ཕབབ་འབད།

ངོ་རྟགས་ ཡར་འཕར་འབད།

ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་འདི་གི་ གཡོན་འགོ་མཚམས་འདི་ མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་ འགོ་མཚམས་མར་ཕབ་ཀྱི་ ངོས་དཔར་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ འདི་ ཧེ་མའི་གནས་ས་ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

ངོས་དཔར།

འགོ་མཚམས་ ཡར་འཕར་འབད།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚོས་གཞི།

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

ངོས་དཔར་

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚོས་གཞི།

གཙོ་དམིགས་འབད་དོ

ད་ལྟོའི་ གཙོ་དམིགས་ཚོས་གཞི་འདི་ ཚིག་ཡིག་སེལ་འཐུ་ཅིག་གི་ རྒྱབ་གཞི་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ། ཚིག་ཡིག་སེལ་འཐུ་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ཅིན་ གཙོདམིགས་འབད་ནི་ ངོས་དཔར་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་དང་ ཁྱོད་རང་ག་དགོ་པའི་ཚིག་ཡིག་དེ་སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ལས་ ལོག་སྟེ་རང་གཙོག་དམིགས་འབད་ནིའི་ངོས་དཔར་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད། གཙོ་དམིགས་ཀྱི་ཚོས་གཞི་འདི་ སོར་ནི་ལུ་ གཙོག་དམིགས་འབད་ནིའི་ ངོས་དཔར་གྱི་ ཤུལ་མ་ཡོད་མི་ མདའ་རྟགས་འདི་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་དང་ དེ་ལས་ཁྱོད་རང་ག་དགོ་པའི་ ཚོས་གཞི་དེ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་དཔར།

Highlight Color

རྒྱབ་གཞིའི་ཚོས་གཞི།

ཁྱོད་ཀྱི་དོན་མཚམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་གཞིའི་ཚོས་གཞི་ ཨེབ་གཏང་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཅིག་ ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་དཔར།

རྒྱབ་གཞིའི་ ཚོས་གཞི།

ངོ་དཔར་ཁ་སྐོང་ཚུ་།

Increase Font

Increases the font size of the selected text.

Reduce Font

Reduces the font size of the selected text.

ཁ་དེམ་ཅིག་སྦེ སི་ཊི་ཨེལ་གྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་འདི ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ཡོད་པ་ཅིན་ ངོས་དཔར་ཁ་སྐོང་གཉིསཔ་འདིམཐོང་ཚུགས།

གཡོན་-ལས་ཁཡས་ཁ་ཐུག

གཡོན་ལས་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་ངོས་དཔར།

ཚིག་ཡིག་འདི་གཡོན་ལས་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད།

གཡས་-ལས་-གཡོན་ཁ་ཐུག

གཡས་ལས་གཡོན་ག་ཐུག་གི་ངོས་དཔར།

གོ་དཀའ་བའི་ཚིག་ཡིག་ སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཅིག་ནང་གི་ ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་གཡས་ལས་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།