ཐིག་ཁྲམ།

Shows commands to insert, edit, and delete a table and its elements inside a text document.

Insert Table

ཐིག་ཁྲམ་གསརཔ་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

བཙུགས།

ཀེར་ཐིག་ཚུ།

ཀེར་ཐིག་ཚུ་བཙུགསཔ་ཨིན།

གྲལ་ཐིག་ཚུ།

གྲལ་ཐིག་ཚུ་བཙུགསཔ་ཨིན།

བཏོན་གཏང་།

ཐིག་ཁྲམ།

Deletes the current table.

ཀེར་ཐིག་ཚུ།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་པའི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

གྲལ་ཐིག་ཚུ།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་པའི་གྲལ་ཐིག་ཚུ་བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

སེལ་འཐུ་འབད།

ཐིག་ཁྲམ།

ད་ལྟོའི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

ཀེར་ཐིག

ད་ལྟོའི་ཀེར་ཐིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

གྲལ་ཐིག

ད་ལྟོའི་གྲལ་ཐིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

ནང་ཐིག

Selects the current cell.

གྲལ་ཐིག་གི་ཚོས་གཞི།

Combines the contents of the selected table cells into a single cell.

གྲལ་ཐིག་གི་ཚོས་གཞི།

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་མཉམ་བསྡོམས་འབད་

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

ཐིག་ཁྲམ་གཤག

འོད་རྟགས་གནས་ས་གུ་ད་ལྟོའ་ཐིག་ཁྲམ་དེ་ ཐིག་ཁྲམ་སོ་སོ་གཉིས་ལུ་གཤགཔ་ཨིན།ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་གི་ནང་ཐིག་ནང་ལུ་ གཡས་ཀྱི་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ བརྡ་བཀོད་འདི་ཡང་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ཚུགས།

ཐིག་ཁྲམ་གྱི་རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

རང་བཞིན་ཚུད་སྒྲིག

ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད།

ཁྱོད་ཀྱི་ཀེར་ཐིག་ཅིག་གི་ རྒྱ་ཚད་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་གང་དྲག

ནང་ཐིག་ཚུ་གི་ནང་དོན་ཚུ་མཐུན་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་སྦེ་ཀེར་ཐིག་རྒྱ་ཚད་ཚུ་བདེ་སྒྲིག་བཟོཝ་ཨིན། ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་དེ་གིས་ ཐིག་ཁྲམ་གཞན་མི་ནང་གི་རྒྱ་ཚད་ལུ་མི་གནོད། ཐིག་ཁྲམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་དེ་གིས་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་འདི་ལྷག་མི་ཚུགས།

Distribute Columns Evenly

Adjusts the width of the selected columns to match the width of the widest column in the selection. The total width of the table cannot exceed the width of the page.

གྲལ་ཐིག་གི་མཐོ་ཚད།

ཁྱོད་ཀྱི་གྲལ་ཐིག་གི་མཐོ་ཚད་ཅིག་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ གྲལ་ཐིག་གི་མཐོ་ཚད་ ཌའི་ལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

གྲལ་ཐིག་གི་མཐོ་ཚད་གང་དྲག།

ནང་ཐིག་ཚུ་གི་ནང་དོན་ལུ་མཐུན་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ གྲལ་ཐིག་མཐོ་ཚད་འདི་བདེ་སྒྲིག་བཟོ། ཐིག་ཁྲམ་གསརཔ་གི་དོན་ལུ་ འདི་སྔོན་སྒྲིག་སྒྲིག་སྟངས་ཨིན།

Distribute Rows Evenly

Adjusts the height of the selected rows to match the height of the tallest row in the selection.

Break Across Pages

Allows a page break within the current row.

Repeat Heading Rows

Repeats the table headers on subsequent pages if the table spans one or more pages.

གཞི་བསྒྱུར་འབད།

ཐིག་ཁྲམ་ལུ་ཚིག་ཡིག

ཁྱོད་ཀྱི་ ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ལུ་སེལ་འཐུ་གྲབ་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ གཞི་བསྒྱུར་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ཌའི་ལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་ལུ་ཐིག་ཁྲམ།

ཁྱོད་ཀྱི་ ཌའི་ལོག་ཅིག་ཚིག་ཡིག་ལུ་ད་ལྟོའི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་གཞི་བསྒྱུར་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ ཌའི་ལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

དབྱེ་སེལ་འབད།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ ཡང་ན་ ཐིག་ཁྲམ་གྲལ་ཐིག་ཚུ་ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་དང་བསྟུན་ཏེ་དབྱེ་གསལ་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ ཡང་ན་ ཨང་ཡིག་གི་གོ་རིམ་དང་བསྟུན་ཏེ་དབྱེ་གསལ་འབདཝ་ཨིན།ཁྱོད་ཀྱིས་ དབྱེ་གསལ་ལྡེ་མིག་གསུམ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ངེས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ལུ་ ཀ་ཁ་ཨང་ཡིག་དང་ཨང་ཡིག་དབྱེ་གསལ་ལྡེ་མིག་ཚུ་མཉམ་མཐུད་འབདཝ་ཨིན།

མན་ངག

མན་ངག་ཅིག་ཞུན་དག་འབད་ནི་ལུ་ ཡང་ན་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ལུ་ མན་ངག་ཕྲ་རིང་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

རྩ་སྒྲིག་གི་ཨང་གྲངས།

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

ཐིག་ཁྲམ་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་དེ་གི་རྒྱུ་དངོས་དེ་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ མིང་དང་ ཕྲང་སྒྲིག་ བར་སྟོང་བཏོན་ནི་ ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་ མཐའ་མཚམས་ དེ་ལས་ རྒྱབ་གཞི་ཚུ་ཨིན།