སྒོ་སྒྲིག

ཡིག་ཆ་གི་སྒོ་སྒྲིག་འདི་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་དངབཀོལ་སྤྱོད་འབད་ནི་དོན་ལུ་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ནང་ན་ཡོདཔ་ཨིན།

སྒོ་སྒྲིག་གསརཔ།

ད་ལྟོའི་སྒོ་སྒྲིག་གི་ནང་དོན་བཀྲམ་སྟོན་འབད་མི་ སྒོ་སྒྲིག་གསརཔ་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡིག་ཆ་གཅིག་པ་གི་ཡན་ལག་སོ་སོ་ཚུ་ དུས་ཡུན་གཅིག་པ་ལུ་རང་མཐོང་ཚུགསཔ་ཨིན།

ཁ་བསྡམས།

དུས་ཡུན་ཅིག་ལུ་ ཡིག་སྣོད་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཁ་ཕྱེ་ནི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ལུ་ཨེབ་གཏང་པའི་བསྒང་འཆང་བཞག་ དེ་ལས་ ཁ་ཕྱེ་ཨེབ་གཏང་།

ཡིག་ཆ་གི་ཐོ་ཡིག

གཞན་གྱིས་སྤྱོད་ཚུགས་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཐོ་ཡིག་བརྐྱབ་ཨིན། ཡིག་ཆ་འདི་ལུ་སོར་བསྒྱུར་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་གི་ཡིག་ཆ་ཅིག་གི་མིང་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།