རྩ་སྒྲིག

ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་གི་ནང་དོན་ཚུ་དང་སྒྲིག་བཀོད་འདི་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་བརྡ་བཀོད་འདི་ནང་ཡོདཔ་ཨིན།

སྔོན་སྒྲིག་རྩ་སྒྲིག་འབད་དོ།

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

ཡིག་འབྲུ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་གཟུགས་དང་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་རྩ་སྒྲིག་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

དོན་མཚམས།

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

འགོ་ཚག་ཚུ་དང་ཨང་རྟགས་བཀོད་ནི།

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

ཤོག་ལེབ།

ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དེ་གི་དོན་ལུ་ ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་དང་ མགོ་ཡིག་དང་མཇུག་ཡིག་ དེ་ལས་ཤོག་ལེབ་རྒྱབ་གཞི་ཚུ་རྩིས་ཏེ་ བཟོ་རྣམ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་ སྒྲིག་བཀོད་དེ་གསལ་བཀོད་འབད།

བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ།

Changes the case of characters in the selection. If the cursor is within a word and no text is selected, then the word is the selection.

ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྒྲ་རྟགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་པ།

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

ཀེར་ཐིག་ཚུ།

ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དང་ གཞི་ཁྲམ་ ཡང་ན་ དབྱེ་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ ཀེར་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་དང་ ཀེར་ཐིག་སྒྲིག་བཀོད་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

དབྱེ་ཚན་ཚུ།

ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆའི་ནངལུ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་དབྱེ་ཚན་ཚུ་གི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན། དབྱེ་ཚད་ཅིག་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚིག་ཡིག་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ བཙུགས་ནི་ - དབྱེ་ཚན་དེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ལག་ཆས་ཚུ་ - རང་བཞིན་ནོར་བཅོས་དེ་གི་འོག་ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་གདམ་ཁ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡིག་ཆ་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་ཐོག་ལས་རྩ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན

ཨེན་ཀོར།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་གི་དོན་ལུ་ ཨེན་ཀོ་རིང་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ལོག་མཚམས་

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

ཕྲང་སྒྲིག་འབད་དོ་ (དངོས་པོ་ཚུ།)

Aligns selected objects with respect to one another.

ཕྲང་སྒྲིག་(ཚིག་ཡིག་དངོས་པོ་ཚུ།)

ད་ལྟོའི་སེལ་འཐུ་དོན་ལུ་ ཕྲང་སྒྲིག་གདམ་ཁ་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད།

བདེ་ཞིབ་བཟོ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཚུ་གི་ རྩེགས་ཕུང་རིམ་པ་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

མྱུར་ལྷོག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་ ཐད་སྙོམས་ཡང་ན་ཀེར་ཕྲང་འབད་ མྱུར་ལྷོག་འབད།

སྡེ་ཚན།

སྡེ་ཚན་འདི་ཚུ་གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ དངོས་པོ་འདི་ཚུ་ རྐྱང་པའི་དངོས་པོ་སྦེ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ སྤོ་བཤུད་འབད་བཏུབ་ནི་ལུ་ གཅིག་ཁར་སྦེ་བཞགཔ་ཨིན།

དངོས་པོ་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་དེ་གི་རྒྱུ་དངོས་དེ་ཞུན་དག་འབད་ནིའ་དོན་ལུ་ ཡན་ལག་དཀར་ཆག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

གཞི་ཁྲམ།

ཚིག་ཡིག་དང་དངོས་པོ་ཚུ་གི་ཀེར་ཐིག་གཅིག་དང་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ལྷག་པའི་སྒྲིག་བཀོད་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་ཁྲམ་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཤོག་ལེབ།

Formats the size, position, and other properties of the selected image.