ཡིག་སྣོད།

These commands apply to the current document, open a new document, or close the application.

གསརཔ།

LibreOffice ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

Open

Opens a local or remote file, or imports one.

Open Remote...

Opens a document located in a remote file service.

འཕྲལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ།

གིས་ འཕྲལ་གྱི་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ཐོ་ཡིག་བརྐྱབ་ཨིན། ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ཡིག་སྣོད་འདི་ཁ་ཕྱེ་ནི་དོན་ལུ་ ཁོ་རའི་མིང་དེ་གུ་ཨེབ་གཏང་།

ཁ་བསདམས།

ལས་རིམ་འདི་ཕྱིར་མ་འཐོན་པར་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་ཁ་བསྡམས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཝི་ཛརཌིསི་

ཚོང་འབྲེལ་དང་རང་དོན་ཡི་གུ་དེ་ལས་ དཔར་འཕྲིན་ཚུ་དང་ལས་ཚབ་ གཞན་ཡང་གསལ་སྟོན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གསར་བསྐྲུན་འདབ་ནི་གི་དནོ་ལུ་ འཁྱིདཔ་ཨིན།

ཊེམ་པེལེཊིསི།

ཁྱོད་ལུ་ ཁྱོད་རའི་ ཊེམ་པེལེཊི་འདི་ཚུ་ འག་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ ཞུན་དག་འབད་བཅུགཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ད་ལྟོའི་ཡིག་སྣོད་འདི་ ཊེམ་པེལེཊི་སྦེ་སྲུང་བཞག་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

ཡང་བསྐྱར་མངོན་གསལ་འབད།

མཇུག་གི་སྲུངས་བཞག་འབད་ཡོད་པའི་ འཐོན་རིམ་དང་གཅིག་ཁར་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་ ཚབ་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཐོན་རིམ་ཚུ།

གིས་ ཡིག་སྣོད་ལྕོགས་ཐདཔ་ནང་ལུ་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་གི་ཐོན་རིམ་སྣ་མང་ སྲུངས་ནི་དང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ གཞན་ཡང་ ཧེ་མའི་ཐོན་རིམ་ཚུ་ ག་བསྡུར་བརྐྱབ་ནི་དང་ བཏོན་གཏང་ནི་དེ་ལས་ ཁ་ཕྱེ་ནི་ཚུ་བཏུབ་ཨིན།

སྲུངས།

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་སྲུངས་བཞག་འབདཝ་ཨིན།

Save Remote...

Saves a document located in a remote file service.

དེ་སྦེ་སྲུངས།

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

ཆ་མཉམ་སྲུངས།

Saves all modified LibreOffice documents.

Save a Copy

Save a copy of the actual document with another name or location.

ཕྱིར་འདྲེན།

ཁྱོད་ཀྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་བའི་ གནས་ཁོངས་ལུ་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་མིང་སོ་སོ་དང་རྩ་སྒྲིག་དང་བཅས་སྲུངམ་ཨིན།

Export As...

Export the document in PDF or EPUB formats

གཏང་།

གིས་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་གི་འདྲ་བཤུས་འདི་ འཇུག་སྤྱོད་སོ་སོ་ལུ་གཏངམ་ཨིན།

Preview in Web Browser

Creates a temporary copy of the current document in HTML format, opens the system default Web browser, and displays the HTML file in the Web browser.

ཐིག་ཁྲམ་

Displays a preview of the printed page or closes the preview.

ཕྱིར་འཐོན།

གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་དང་ སེལ་འཐུ་ཡང་ན་ ཤོག་ལེབ་འདི་ཚུ་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དཔར་བསྐྲུན་གྱི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་བཏུབ། དཔར་བསྐྲུན་འབད་བའི་གདམ་ཁ་ཚུ་གིས་ དཔར་འཕྲུལ་དང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ བཀོལ་སྤྱོདཔ་རིམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགྱུར་བ་འགྱོཝ་ཨིན།

Printer Settings

Select the default printer for the current document.

Document Properties

ཡིག་སྣོད་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ ཚེས་གྲངས་དང་མིང་ཚིག་གྱངས་ཁ་རྐྱབས་མི་དེ་ཚུ་ གྲངས་སུ་བརྩི་སྟེ་ ད་ལྟོའི་ཡིག་སྣོད་དོན་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཌི་ཇི་ཊཱལ་མིང་རྟངས་ཚུ།

ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ལས་ ཌི་ཇི་ཊཱལ་མིང་རྟགས་ཚུ་ལས་དང་ལུ་ ལུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནི་དང་ རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན། ལག་ཁྱེར་ཚུ་ལྟ་ནི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཌའི་ལོག་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན།

ཕྱིར་འཐོན།

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.