LibreOffice རའི་ཊར་གྲོགས་རམ།

LibreOffice་རའི་ཊར་དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་དོ།

LibreOffice རྩོམ་འབྲི་པའི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ།

LibreOffice རྩོམ་འབྲི་པ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ བསླབ་སྟོན།

LibreOffice ནང་ལུ་དཔེ་རིས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་འདི

LibreOffice གཞི་རྟེན་ ནང་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་

དཀར་ཆག་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་དང་ལྡེ་མིག་ཚུ།

དཀར་ཆག་ཚུ།

ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ།

Shortcut Keys for LibreOffice Writer

གྲོགས་རམ་ལེན་དོ།

The Help references the default settings of the program on a system that is set to defaults. Descriptions of colors, mouse actions, or other configurable items can be different for your program and system.

LibreOffice གྲོགས་རམ་སྒོ་སྒྲིག་

Tips and Extended Tips

ཟུར་ཐོ་ - གྲོགས་རམ་ནང་གཙོ་ཚིག་འཚོལ་ཞིབ་

འཚོལ་ - ཚིག་ཡིག་ཆ་ཚང་འཚོལ་ཞིབ་

དེབ་རྟགས་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དོ་

ནང་དོན་ཚུ་ - གྲོགས་རམ་གྱི་གནད་དོན་ངོ་མ་ཚུ་

Getting Support