ཨང་བཏགས་ནི་དང་ཨང་བཏགས་ནིའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཨང་བཏགས་ནི་འདི་དོན་མཚམས་གཅིག་ལུ་ལག་ཐོག་ལས་ཡང་ན་དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་དང་གཅིག་ཁར་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ།

To Apply Numbering Manually

To apply numbering manually, click in the paragraph, and then click the Numbering On/Off icon on the Formatting Bar.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

You cannot apply manual numbering to paragraphs that are listed under "Special Styles" in the Styles window.


ཁྱོད་ཀྱིས་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ འགོ་ཚག་ཚུ་དང་ཨང་བཏགས་ནི་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་འདི་ ཨང་བཏགས་ཡོད་མི་ཡང་ན་འགོ་ཚག་ཅན་གྱི་ཐོ་ཡིག་ཞུན་དག་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་ཡང་འཐབ་བཏུབ། ཨང་བཏགས་ནི་ཡང་ན་འགོ་ཚག་རྩ་སྒྲིག་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འགོ་ཚག་དང་ཨང་བཏགས་ནི་ ངོས་དཔར་འདི་ཨེབ་གཏང་།

དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་གཅིག་དང་གཅིག་ཁར་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་

དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་གྱིས་ ཁྱོད་ལུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་མི་ ཨང་བཏགས་ནི་གུ་ལུ་ ཚད་འཛིན་སྦོམ་བྱིནམ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ བཟོ་རྣམ་འདི་གི་ཨང་བཏགས་ནིའི་རྩ་སྒྲིག་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ བཟོ་རྣམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དོན་མཚམས་ཚུ་ཆ་མཉམ་ རང་བཞིན་གྱིས་དུས་བཐུན་བཟོཝ་ཨིན།

  1. Choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon.

  2. ཁྱོད་ཀྱིས་ཨང་བཏགས་ནི་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་མི་དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་འདི་གཡས་-ཨེབ་གཏང་འབད་ དེ་ལས་ ལེགས་བཅོས་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  3. Click the Outline & Numbering tab.

  4. ཨང་བཏགས་ནིའི་བཟོ་རྣམ་ཚུའི་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་ཨང་བཏགས་ནིའི་དབྱེ་བ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

  5. བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

  6. ཁྱོད་ཀྱིས་ཨང་བཏགས་ནི་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ནི་ཨིན་མི་དོན་མཚམས་དེ་ལུ་བཟོ་རྣམ་འདི་འཇུག་སྤྱོད་འབད།

འགོ་ཚག་ཚུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་དོ་

ཨང་བཏགས་ནི་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་དོ་

ངོ་རྐྱང་དོན་མཚམས་ཚུའི་དོན་ལས་འགོ་ཚག་ཚུ་དང་ཨང་བཏགས་ནི་འདི་ཊཱན་ཨོཕ་འབད་དོ།

ཨང་བཏགས་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་ཚུ་མཉམ་མཐུད་འབད་དོ་

དཔར་བཤད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་

ཨང་གི་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་དོ།

ཨང་བཏགས་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ཨང་བཏགས་ནི་ལེགས་བཅོས་འབད་དོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་ད་གཅིག་ཁར་ཨང་བཏགས་ཡོདཔ་ཡང་ན་འགོ་ཚག་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།