ནང་ལུ་འགོ་ཚག་ཚུ་

འགོ་ཚག་ཚུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་དོ་

To Add Bullets

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་འགོ་ཚག་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་དགོ་མནོ་མི་དོན་མཚམས་(ཚུ་) སེལ་འཐུ་འབད།

  2. རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ ཕྲ་རིང་གུ་ལུ་ འགོ་ཚག་ཨོན་/ཨོཕ་ ངོས་དཔར་ ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

འགོ་ཚག་ཚུ་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནིའི་དོན་ལས་ འགོ་ཚག་བཀལ་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ལས་ འགོ་ཚག་ཚུ་ཨོན་/ཨོཕ་ ངོས་དཔར་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ ཕྲ་རིང་གུ་ཡོད་མི་འདི་ཨེབ་གཏང་།


To Format Bullets

འགོ་ཚག་བཀལ་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་གི་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ རྩ་སྒྲིག་ - འགོ་ཚག་ཚུ་དང་ཨང་བཏགས་ནི་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

For example, to change the bulleting symbol, click the Options tab, click the Select button next to Character, and then select a special character. You can also click the Image tab, and then click a symbol style in the Selection area.