ཚིག་ཡིག་གཙོ་བཏོན་འབད་དོ་

ནཱ་ལུ་ ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཚིག་ཡིག་ ག་དེ་སྦེ་གཙོ་བཏོན་འབད་ནི་ཨིན་ན་གི་དཔེར་བརྗོད་དག་པ་ཅིག་ཡོད:

ཚད་རིས་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་རི་མོའི་དོན་ལུ་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལཱ།

ཚིག་ཡིག་གཞི་ཁྲམ་ཚུ་ བཙུགས་དོ་ ཞུན་དག་འབད་དོ་ དེ་ལས་འབྲེལ་མཐུད་འབད་དོ་