ངེས་འཛིན་འབད་དོ་

སྔོན་སྒྲིག་ཊེམ་པེལེཊི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དོ་

སྔོན་སྒྲིག་ཊེམཔེལེཊི་ནང་ན་ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཚུའི་དོན་ལུ་སྔོན་སྒྲིག་རྩ་སྒྲིག་བརྡ་དོན་ཡོད། ཁྱོད་རང་དགོ་པ་ཅིན་ ཊེམ་པེལེཊི་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ་དང་སྔོན་སྒྲིག་ཊེམ་པེལེཊི་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན།

To Create a Default Template

  1. ཁྱོད་ལུ་དགོ་མི་ ཡིག་ཆ་དང་ ནང་དོན་ དེ་ལས་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་གསར་བསྐྲུན་འབད།

  2. Choose File - Templates - Save As Template.

  3. ཊེམ་པེལེཊི་གསརཔ་ སྒྲོམ་འདི་ནང་ ཊེམ་པེལེཊི་གསརཔ་འདིགི་དོན་ལུ་མིང་ཅིག་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

  4. In the dialog that appears, double-click the "My Templates" folder, and then click Save. You will then be prompted for a name; write it and click OK.

  5. Choose File - New - Templates.

  6. Double-click the "My Templates" folder.

  7. Click on the template that you created, and click Set as Default.

  8. Close the dialog.

ཡིག་ཆ་གི་ཊེམ་པེལེཊི་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ་

ཊེམ་པེལེཊིསི་དང་བཟོ་རྣམ་ཚུ་

སྔོན་སྒྲིག་ཊེམ་པེལེཊི་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དོ།