ཚུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

ཡིག་ཆ་གི་ཊེམ་པེལེཊི་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ་

ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་གསརཔ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་རྩ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཊེམ་པེལེཊི་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ།

  1. ཡིག་ཆ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་ལུ་དགོ་མི་ནང་དོན་དང་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས།

  2. Choose File - Templates - Save As Template.

  3. ཊེམ་པེལེཊི་གསརཔ་ སྒྲོམ་འདི་ནང་ ཊེམ་པེལེཊི་གསརཔ་འདིགི་དོན་ལུ་མིང་ཅིག་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

  4. Select a template category in the Categories list.

  5. བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

To create a document based on the template, choose File - New - Templates, select the template, and then click Open.