ལྡེ་སྒྲོམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ལུ་ གྲལ་ཐིག་ཡང་ན་ ཀེར་ཐིག་ ཁ་སྐོང་ཡང་ན་བཏོན་གཏང་དོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ལྡེ་སྒྲོམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་ གྲལ་ཐིག་ཡང་ན་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ ཁ་སྐོང་དང་བཏོན་གཏང་བཏུབ་ དེ་ལས་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཐིག་ཚུ་བཤག་ནི་ཡང་ན་མཉམ་བསྡོམས་འབད་ནི་ཚུ་ཡང་འབད་ཚུགས།

ལྡེ་སྒྲོམ་གྱིས་འབད་གྲལ་ཐིག་དང་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་དོ་

ཚིག་ཡིག་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་གྱལ་ཚུ་དང་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ཚད་བསྐྱར་བཟོ་དོ།

ནང་ཐིག་ཚུ་མཉམ་བསྡོམས་འབད་ནི་དང་གཤག་དོ།