ལག་ཐོག་ལས་སྡེབ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ཐོག་ལས་ཚིག་ཡིག་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ ཡང་ན་ཡིག་ཆ་ཧྲིལ་བུམ་གྱི་ སྡེབ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚུགས།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

To check the spelling and the grammar of a text, the appropriate dictionaries must be installed. For many languages three different dictionaries exist: a spellchecker, a hyphenation dictionary, and a thesaurus. Each dictionary covers one language only. Grammar checkers can be downloaded and installed as extensions. See the extensions web page.


སྡེབ་དཔྱད་འདི་ ད་ལྟོའི་འོད་རྟགས་གནས་ས་འདི་ལུ་ ཡང་ན་ ཚིག་ཡིག་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་འདི་གི་འགོ་བཙུགས་ས་ལུ་ འགོབཙུགསཔ་ཨིན།

  1. ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ཨེབ་གཏང་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་མནོ་མི་ཚིག་ཡིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

  2. Choose Tools - Spelling.

  3. སྲིད་པའི་སྡེབ་ཀྱི་འཛོལ་བ་འདི་གདོང་ཐུག་བྱུང་པའི་སྐབས་ སྡེབ་དཔྱད་ ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན་ དེ་ལས་ LibreOffice གིས་ བསམ་འཆར་བཀོད་ཡོད་པའི་ནོར་བཅོས་འབད་འབདཝ་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན།

  4. འོག་གི་ཚུ་ལས་གཅིག་འབད་:

    To accept a correction, click the suggestion, and then click Correct.

    Edit the sentence in the upper text box, and then click Correct.

    To add the unknown word to a user-defined dictionary, click Add to Dictionary.