གྲལ་ཐིག་གི་བར་མཚམས་ཚུ་རྩ་བསྐྲད་གཏང་དོ།

བརྗོད་ཚིག་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་འབྱུང་མི་ གྲལ་ཐིག་བར་མཚམས་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནིའི་དོན་ལས་ རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་ཁྱད་རྣམ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ། ཁྱོད་ཀྱིས་འབྱུང་ཁུངས་གཞན་མི་ཅིག་ལས་ ཚིག་ཡིག་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས་ཏེ་ ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་ལུ་སྦྱར་བའི་སྐབས་ མ་དགོ་པའི་གྲལ་ཐིག་གི་བར་མཚམས་ཚུ་འབྱུང་འོང།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

འ་ནི་རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་ཁྱད་རྣམ་འདི་ "Default" དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་དང་གཅིག་ཁར་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་ ཚིག་ཡིག་གུ་རྐྱངམ་ཅིག་ལཱ་འབདཝ་ཨིན།


  1. ཡིག་སྣོད་ - ཕྱིར་འདྲེནགདམ་ཁ་རྐྱབས།

  2. གདམ་ཁའི་ མཆོང་ལྡེ་གུ་ལུ་ t རིང་ཚད་འདི་ ༥༠% ལས་སྦོམ་ཨིན་པ་ཅིན་ རྐྱང་པ་གྲལ་ཐིག་གི་དོན་མཚམས་ཚུ་མཉམ་མཐུད་འབད་ འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིནམ་ ངེས་ཏིག་བཟོ། གྲལ་ཐིག་རིང་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ཉུང་མཐའ་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཐོ་ཡིག་ནང་གི་གདམ་ཁ་འདི་ ཚར་གཉིས་ཨེབ་གཏང་ དེ་ལས་བརྒྱ་ཆ་གསརཔ་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད།

  3. བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

  4. ཁྱོད་ཀྱིས་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི་ཨིན་མི་ གྲལ་ཐིག་གི་བར་མཚམས་ཚུ་ཡོད་མི་ཚིག་ཡིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

  5. In the Apply Style box on the Formatting bar, choose “Default”.

  6. Choose Tools - AutoCorrect - Apply.