ཐོ་འགོད་-བདེན་པ་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

ཐོ་བཀོད་བདེན་པ།

ཐོ་འགོད་བདེན་པ་ཟེར་མི་འདི་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་མི་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་དཔར་བསྐྲུན་རིག་པ་གི་ཐ་སྙད་ཨིན། འ་ནི་ཐ་སྙད་འདི་ ཡིག་གཟུགས་གུ་ཡོད་མི་དབྱེ་བའི་མངའ་ཁོངས་དང་ ཀི་དེབ་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་རྒྱབ་ཟུར་དེ་ལས་ གནས་ཚུལ་ཤོ་གུ་གི་ཤོག་ལེབ་དང་ དུས་དེབ་ཤོག་ལེབ་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ཡོད་མི་ གྲལ་ཐིག་ཚུ་གི་བཟོ་རྣམ་འདྲ་བའི་པར་གཞི་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན། ཐོ་འགོད་བདེན་པའི་ཁྱད་རྣམ་གྱིས་ ཚིག་ཡིག་གྲལ་ཐིག་གི་བར་ན་ལས་བརྒྱད་དེ་འོད་འདོན་པ་ལས་འབྱུང་མི་ གྱིབ་མ་སྐྱ་ཐལ་འདི་སྔོན་བཀག་འབད་དེ་ ཤོག་ལེབ་དེ་ཚུ་ལྷག་ནི་ལུ་འཇམ་སམ་བཟོཝ་ཨིན། ཐོ་འགོད་བདེན་པའི་ཐ་སྙད་འདི་གིས་ མཐོ་ཚད་གཅིག་པ་ཚུ་གི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་ཀེར་ཐིག་ནང་གི་གྲལ་ཐིག་ཚུ་ལུ་ཡང་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ དོན་མཚམས་དང་དོན་མཚམས་གྱི་བཟོ་རྣམ་ཡང་ན་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་འདི་ཐོ་འགོད་བདེན་པ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་བའི་བསྒང་ གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་མི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་གི་གཞི་རྟེན་གྲལ་ཐིག་ཚུ་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་ ཡང་ན་ ཚད་རིས་ཡོད་མི་དང་དབྱེ་བ་མེད་པར་ ཀེར་ཕྲང་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་གིརིཌི་ལུ་ཕྲང་ཡོད། ཁྱོད་ལུ་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གིརིཌི་དེ་ལུ་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་གྱི་རྒྱུ་དངོས་སྦེ་ གཞི་སྒྲིག་འདི་གསལ་བཀོད་འབད།

ཐོ་འགོད་-བདེན་པ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ཡིག་ཆ་ཅིག་གཞི་སྒྲིག་འབད་དོ།

  1. ཡིག་ཆ་ཧྲིལ་བུམ་སེལ་འཐུ་འབད།

  2. རྩ་སྒྲིག་ - ཤོག་ལེབ་ - ཤོག་ལེབ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  3. In the Register-true section, select the Activate checkbox and click OK.

གསལ་བཀོད་མ་འབད་ཚུན་ ཡིག་ཆ་ནང་གི་དོན་མཚམས་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཐོ་འགོད་-བདེན་པ་སྦེ་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་འོང་།

དོན་མཚམས་ཚུ་ཐོ་འགོད་-བདེན་པ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལས་དགོངས་ཡང་གཏང་དོ།

  1. འོག་གི་ཚུ་ལས་གཅིག་འབད་:

    ཁྱོད་ཀྱིས་དགོངས་ཡང་གཏང་ནི་ཨིན་མི་ དོན་མཚམས་ཚུ་ཆ་མཉམ་སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ལས་ རྩ་སྒྲིག་ - དོན་མཚམས་ - འགོ་མཚམས་དང་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

    Open the Styles window, click the Paragraph Style you want to exempt, right-click that style, choose Modify. In the dialog, click the Indents & Spacing tab.

  2. In the Register-true section, clear the Activate checkbox.