ཚུ་བཙུགས་དོ་

ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན་བཙུགས་དོ་

ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན་གྱིས་ཁྱོད་ལུ་ ཡིག་ཆ་རྐྱང་པ་ཅིག་ནང་གི་ དམིགས་བསལ་ཚིག་ཡིག་གི་བར་ལམ་ཚུ་དང་དངོས་པོ་ཚུ་ལུ་མཆོང་བཅུགཔ་ཨིན། ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ དམིག་གཏད་དང་གཞི་བསྟུན་ ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ས་སྒོ་ སྦེ་བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་ཡོདཔ་ཨིན།

འགོ་བརྗོད་དང་དེབ་རྟགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འབད་མི་དངོས་པོ་ཚུ་ དམིགས་གཏད་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།

ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན་འབད་ནིའི་ཚིག་ཡིག

ཁྱོད་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན་ཅིག་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཚིག་ཡིག་དམིགས་གཏད་འདི་གསལ་བཀོད་འབད་དགོ།

དམིགས་གཏད་ཅིག་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་:

 1. ཁྱོད་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན་གྱི་དོན་ལུ་ དམིགས་གཏད་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་ ཚིག་ཡིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

 2. བཙུགས་ - ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 3. In the Type list, select “Set Reference”.

 4. དམིགས་གཏད་ཀྱི་དོན་ལུ་མིང་ཅིག་ མིང་ སྒྲོམ་ནང་ཡིག་དཔར་རྐྱབས། སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ གནས་གོང་ སྒྲོམ་ནངལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད།

 5. Click Insert. The name of the target is added to the Selection list.

ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་ཕྱེ་བཞག་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་ཚན་ཤུལ་མམ་ལུ་འཕྲོ་མཐུད།

དམིགས་གཏད་ཅིག་ལུ་ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་:

 1. Position the cursor in the text where you want to insert a cross-reference.

 2. Choose Insert - Cross-reference to open the dialog, if it is not open already.

 3. དབྱེ་བ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ "Insert Reference" སེལ་འཐུ་འབད།

 4. སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་ ཐོ་ཡིག་འདི་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན་འབད་ནི་ཨིན་མི་ དམིགས་གཏད་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

 5. རྩ་སྒྲིག་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན་གྱི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། རྩ་སྒྲིག་ འདི་གིས་ ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན་སྦེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ བརྡ་དོན་གྱི་དབྱེ་བ་འདི་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ "Reference" གིས་དམིགས་གཏད་ཚིག་ཡིག་འདི་བཙུགསཔ་ཨིན་ དེ་ལས་ "Page" གིས་ དམིགས་གཏད་འདི་ག་ཡོད་འཚོལ་ཡོད་སའི་ཤོག་ལེབ་ཨང་འདི་བཙུགསཔ་ཨིད།

 6. བཙུགས་ཨེབ་གཏང་།

 7. མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ཁ་བསྡམ་ ཨེབ་གཏང་།

དངོས་པོ་ཅིག་ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན་འབད་དོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་དཔེར་ན་ ཚད་རིས་ འབྲི་ནིའི་དངོས་པོ་ ཨོ་ཨེལ་ཨི་དངོས་པོ་ དང་ཐིག་ཁྲམ་བཟུམ་ཚུ་ལུ་ འགོ་བརྗོད་ཡོད་རིང་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་གི་དངོས་པོ་མང་ཤོས་ལུ་ ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན་འབད་བཏུབ། འོག་བརྗོད་ཅིག་དངོས་པོ་ལུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ནིའི་དོན་ལས་ དངོས་པོ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ལས་ བཙུགས་ - འགོ་བརྗོད་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 1. ཁྱོད་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན་འདི་བཙུགས་དགོ་མནོ་སའི་ ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ཨེབ་གཏང་།

 2. བཙུགས་ - ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 3. དབྱེ་བའི་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ དངོས་པོ་འདི་གི་འགོ་བརྗོད་དབྱེ་རིམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

 4. སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན་འབད་ནི་ཨིན་མི་ དངོས་པོ་འདི་གི་འགོ་བརྗོད་ཨང་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

 5. རྩ་སྒྲིག་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན་འདི་གི་རྩ་སྒྲིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། རྩ་སྒྲིག་ འདི་གིས་ ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན་སྦེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ བརྡ་དོན་གྱི་དབྱེ་བ་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ "Reference" གིས་དངོས་པོ་གི་ འགོ་བརྗོད་དབྱེ་རིམ་དང་འགོ་བརྗོད་ཚིག་ཡིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

 6. བཙུགས་ཨེབ་གཏང་།

 7. མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ཁ་བསྡམ་ ཨེབ་གཏང་།

ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན་དུས་མཐུན་བཟོ་དོ།

To manually update the cross-references in a document, choose Tools - Update - Fields from the menu or press F9.

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

Choose View - Field Names to switch between viewing the reference names and the reference contents.


ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན་ལེགས་བཅོས་འབད་དོ།

འགྲུལ་བསྐྱོད་པ་དང་ཅིག་ཁར་ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་ལམ་བཙུགས་དོ།

ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་ལམ་ཚུ་བཙུགས་དོ།