གནས་དེབ་ཅིག་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ་་

ཁྱོད་ཀྱིས་ རྩོམ་འབྲི་པའི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ གནས་དེབ་ཡང་ན་དེབ་ཆུང་ཅིག་སྦེ་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ། དེ་ཡང་ རྩོམ་འབྲི་པ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཤོག་ཀུ་འདི་བལྟབས་པའི་སྐབས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་འདི་ཀི་དེབ་སྦེ་ལྷག་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལས་ ཤོག་ཀུའི་ཟུར་རེ་རེ་ལུ་ ཤོག་ལེབ་གཉིས་གཉིས་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་དེབ་སྦེ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཡིག་ཆ་ གསར་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ ཤོག་ལེབ་ཚུའི་དོན་ལུ་ ཡར་ཕྲང་ཕྱོགས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ། རྩོམ་འབྲི་པ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་འདི་དཔར་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས གནས་དེབ་སྒྲིག་བཀོད་འདི་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

གནས་དེབ་ཅིག་པར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་

  1. ཡིག་སྣོད་ - དཔར་བསྐྲུན་འབད་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  2. དཔར་བསྐྲུན་ ཌའི་ལོག་འདི་ནང་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཨེབ་གཏང་།

  3. ཁྱོད་རའི་དཔར་འཕྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་ཚུའི་ཌའི་ལོག་ནང་ལུ་ ཤོག་ཀུའི་ཕྱོགས་འདི་ ཀེ་ཀེ་ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱི་དཔར་འཕྲུལ་གྱིས་ཌུ་པེལེགསི་དཔར་བསྐྲུན་འབད་བ་ཅིན་དང་ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་དེབ་ཆུང་ཨ་རྟག་ར་ཀེ་ཀེ་ཐབས་ལམ་ནང་དཔར་བསྐྲུན་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་རའི་དཔར་འཕྲུལ་ནང་"duplex - short edge" ཌའི་ལོག་གཞི་སྒྲིག་སྒྲིག་སྟངས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།


  1. Return to Print dialog, and click the Page Layout tab page.

  2. Select Brochure.

  3. རང་བཞིན་གྱིས་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཟུར་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་མི་ དཔར་འཕྲུལ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ གཡས་ཀྱི་ཤོག་ལེབ་དང་གཡོན་གྱི་ཤོག་ལེབ་ཚུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་གསལ་བཀོད་འབད།

  1. བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཤོག་ལེབ་ཀེ་ཀེ་གུ་ཡར་ཕྲང་ནང་ཡིག་ཆ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་བ་ཅིན་ དེབ་ཆུང་ནང་གི་ཕྱོགས་རྒྱབ་འགལ་གཉིསཔོ་འདི་ཤུལ་མམ་གཉིས་ཆ་རང་ལུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་འོང་། ཁྱོད་ལུ་ཕྱོགས་གཉིས་ལྡན་དཔར་བསྐྲུན་ལྕོགས་གྲུབ་གྱི་དཔར་འཕྲུལ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤུལ་ལས་ཤོག་ལེབ་གོ་སྒྲིག་འབད་མ་དགོ་པར་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ལས་དེབ་ཆུང་ཧྲིལ་བུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཚུགས། ཁྱོད་ལུ་ཕྱོགས་ངོ་རྐྱང་དཔར་བསྐྲུན་ལྕོགས་གྲུབ་རྐྱངམ་གཅིག་གི་དཔར་འཕྲུལ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་ གཡས་ཀྱི་ཤོག་ལེབ་ཚུའི་ གདམ་ཁ་རྟགས་བཀལ་ཡོད་མི་གཅིག་ཁར་གདོང་ཤོག་ཚུ་དང་པ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་འདི་གིས་ནུས་པ་འདི་ཐོབ་ཚུགས་ དེ་ལས་ལོག་བཙུགས་མི་འདི་གིས་ཤོག་ལེབ་ཧྲིལ་བུ་ཁྱོད་ཀྱི་དཔར་འཕྲུལ་ནང་བརྩེགས་ཕུང་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ གཡོན་གྱི་ཤོག་ལེབ་ཚུའི་གདམ་ཁ་རྟགས་བཀལ་ཡོད་མི་གཅིག་ཁར་རྒྱབ་ཤོག་ཚུ་ཆ་མཉམ་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

LibreOffice གིས་ཤོག་ལེབ་ཚུ་གོ་རིམ་ཕྱི་འགྱུར་འབད་དཔར་བསྐྲུན་འབད་བ་ཅིན་ དཔར་འཕྲུལ་གདམ་ཁའི་ ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་ཕྱེ་ ཟུར་གསོག་འབད་ཡོདཔ་ སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ལས་ཡིག་ཆ་འདི་ལོག་དཔར་བསྐྲུན་འབད།