ཚུ་ཚུ།

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ གསར་བསྐྲུན་དང་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དོ།

LibreOffice གིས་ ཤོག་ལེབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་ རྒྱབ་གཞི་ ས་སྟོང་ཚུ་ མགོ་ཡིག་ཚུ་ མཇུག་ཡིག་ཚུ་ དང་ཚིག་ཡིག་ཀེར་ཐིག་ཚུ་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ ཤོག་ལེབ་ཅིག་གི་སྒྲིག་བཀོད་འདི་ གསལ་བོད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་གི་ ངོ་རྐྱང་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ལེབ་འདི་ལུ་ སྲོལ་སྒྲིག་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་འདི་ གསར་བསྐྲུན་དང་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དགོ།

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དོ

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་རྒྱབ་གཞི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དོ།

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་གསརཔ་ཅིག་ངེས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་:

 1. Choose View - Styles.

 2. ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ཚུའི་ ངོས་དཔར་འདི་ཨེབ་གཏང་།

 3. ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་གྱི་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ རྣམ་གྲངས་ཅིག་གཡས་-ཨེབ་གཏང་འབད་ དེ་ལས་ གསརཔ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 4. འགོ་འདྲེན་པ་ མཆོང་ལྡེ་གུ་ལུ་ མིང་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་མིང་ཅིག་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

 5. འོག་གི་ཚུ་ལས་གཅིག་འབད་:

 1. ཌའི་ལོག་ནང་གི་མཆོང་ལྡེ་འདི་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་འདི་གི་དོན་ལུ་ སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ དེ་ལས་ བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཅིག་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་:

 1. ཁྱོད་ཀྱིས་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་འདི་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་མི་ ཤོག་ལེབ་འདི་ནང་ཨེབ་གཏང་།

 2. Choose View - Styles, and then click the Page Style icon.

 3. ཐོ་ཡིག་ནང་གི་མིང་ཅིག་ཚར་གཉིས་ཨེབ་གཏང་།

ཤོག་ལེབ་གསརཔ་ཅིག་ལུ་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་གསརཔ་ཅིག་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་:

 1. ཁྱོད་ཀྱིས་ཤོག་ལེབ་གསརཔ་ཅིག་འགོ་བཙུགས་དགོ་མནོ་སའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་།

 2. བཙུགས་ - ལག་ཐོག་བར་མཚམས་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 3. ཤོག་ལེབ་བར་མཚམས་སེལ་འཐུ་འབད།

 4. In the Style box, select the page style that you want to apply to the page that follows the manual break.

 5. བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

ཤོག་ལེབ་ཨང་ཚུ།

མགོ་ཡིག་དང་མཇུག་ཡིག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།

ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

མགོ་ཡིག་ཡང་ན་ མཇུག་ཡིག་ནང་ལུ་ ལེའུ་གི་མིང་དང་ཨང་བཙུགས་དོ་

མགོ་ཡིགཚུ་་ཡང་ན་མཇུག་ཡིག་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་བཟོ་དོ།

སྔོན་སྒྲིག་ཊེམ་པེལེཊི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དོ་