ཤོག་ལེབ་ཨང་ཚུ།

རྩོམ་འབྲི་པ་ནངཤོག་ལེབ་ཨང་ཅིག་ཨིན་མི་་ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་བཙུགས་བཏུབ་པའི་ས་སྒོ་ཅིག་ཨིན།

To Insert Page Numbers

ཤོག་ལེབ་ཨང་- ས་སྒོ་་ཚུ་ - བཙུགས་ ད་ལྟོའི་འོད་གནས་ས་ལུ་ཤོག་ལེབ་ཨང་ཅིག་བཙུགས་ནི་ལུ་གདམ།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཨང་གི་ཚབ་མ་ཚིག་ཡིག་ "Page number" མཐོང་པ་ཅིན་ ས་སྒོ་མིང་ཚུ་ - མཐོང་སྣང་གདམ།


ག་དེ་ཨིན་རུང་ས་སྒོ་དེ་ཚུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་ཁ་སྐོང་ཡང་ན་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ད་གནས་ས་བསྒྱུར་འབདཝ་འོང་། དེ་འབདཝ་ལས་གནས་ས་ཡོད་མི་མགོ་ཡིག་ཡང་ན་མཇུག་ཡིག་ཅིག་གི་ནང་ན་ཤོག་ལེབ་ཨང་ས་སྒོ་འདི་བཙུགས་པ་ཅིན་ཤོག་ལེབ་ག་ར་གུ་ཡང་བསྐྱར་་འབདཝ་ད་གནས་ས་ཅོག་འཐདཔ་འོང་།

Choose Insert - Header and Footer - Header - (name of page style) or Insert - Header and Footer - Footer - (name of page style) to add a header or footer to all pages with the current page style.

To Start With a Defined Page Number

ད་ལྟོ་ཁྱོད་ལུ་ཤོག་་ལེབ་ཨང་ཚུ་གུ་ཚད་འཛིན་ལ་ལོ་དགོཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཤོག་ལེབ་ཨང་༡༢་འགོ་བཙུགསཔ་སྦེ་འབྲི་བསྒང་ཡོད།

 1. ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་གི་མཚམས་དོན་དང་པ་འདི་ནང་ཨེབ་གཏང་འབད།

 2. རྩ་སྒྲིག་-མཚམས་དོན་-ཚིག་ཡིག་འབབ་རྒྱུན་གདམ།.

 3. མཚམས་མངའ་ཁོངས་ཚུ་ནང་ བཙུགས་ལྕོགས་ཅན་བཟོ། ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དང་གཅིག་ཁར་ གཞི་སྒྲིག་གསརཔ་འདི་འཐོབ་ཚུགས་ ཤོག་ལེབ་ཨང་ལུ་ལྕོགས་ཅན་བཟོ།བཏུབ་ཨེབ་གཏང་འབད།.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཤོག་ལེབ་ཨང་གསརཔ་འདི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་མཚམས་དོན་དང་པམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཅིག་ཨིན།


To Format the Page Number Style

ཁྱོད་རོ་མཱན་ཤོག་ལེབ་ཨང་ཚུ་i, ii, iii, iv,དང་སྦེ་གཡོག་བཀོལ་དགོ་ནི་ཨིན།

 1. ཤོག་ལེབ་ཨང་ས་སྒོ་འདིའི་ཧེ་མ་ཐད་ཀར་གཉིཧ་ལྡན་ཨེབ་གཏང་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ཞུན་དག་ས་སྒོ་ཌའི་ལོག་འདི་བལྟ།

 2. ཨང་རྩ་སྒྲིག་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་སྦེ་ བཏུབ་ཨེབ་གཏང་འབད།.

ཤོག་ལེབ་ཨང་བཟོ་རྣམ་སོ་སོ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ།

ཁྱོད་ལུ་ཤོག་ལེབ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་རོ་མཱན་ཨང་བཟོ་རྣམ་གཞན་བཟོ་རྣམ་ནང་ལྷག་ལུས་མི་ཤོག་ལེབ་ཚུ་གིས་འབད་འཇུག་ཡོདཔ་དགོཔ་ཨིན།

རྩོམ་འབྲིཔ་ནང་ཁྱོད་ལུ་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ཚུ་སོ་སོ་དགོཔ་ཨིན། ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དང་པམ་འདི་ལུ་མཇུག་ཡིག་དང་གཅིག་ཁར་རོ་མཱན་ཨང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཤོག་ལེབ་ཨང་ས་སྒོ་རྩ་སྒྲིག་ཡོད་མི་ཡོདཔ་ཨིན། འོག་གི་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་འདི་ལུ་མཇུག་ཡིག་དང་གཅིག་ཁར་གཞན་སྣང་ཚུལ་ནང་ཤོག་ལེབ་ཨང་ས་སྒོ་རྩ་སྒྲིག་ཡོད་མི་ཡོདཔ་ཨིན།

ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ཚུ་གཉིས་ཆ་རང་ཤོག་ལེབ་མཚམས་ཅིག་གིས་ཁ་དབྱེ་དགོཔ་ཨིན། རྩོམ་འབྲིཔ་ནང་ཁྱོད་ལུ་རང་བཞིན་ཤོག་ལེབ་མཚམས་ཚུ་དང་ལག་དེབ་སྦེ་བཙུགས་ཡོད་མི་ཤོག་ལེབ་མཚམས་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་དྲག་ཤོས་འདི་: ཤོག་ལེབ་མཚམས་བཙུགས་ཡོད་མི་ལག་དེབ་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ཚུ་གི་བར་ན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཡང་ན་རང་བཞིན་བསྒྱུར་བཅོས་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་བརྟེནམ་ཨིན། ཁྱོད་ལུ་གཞན་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ལས་ཤོག་ལེབ་མགོ་མིང་དང་གཅིག་ཁར་བཟོ་རྣམ་སོ་སོ་དགོ་པ་ཅིན་ཁྱོད་རང་རང་བཞིན་ཐབས་ལམ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན།:

ཤོག་ལེབ་དང་པམམ་འདི་ལུ་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་སོ་སོ་འཇུག་སྤྱོདའབད་ནི་ལུ།

 1. ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་གི་ཤོག་ལེབ་དང་པམ་འདི་ནང་ཨེབ་གཏང་འབད།

 2. Choose View - Styles.

 3. In the Styles window, click the Page Styles icon.

 4. "First Page" བཟོ་རྣམ་འདི་གཉིས་ལྡན་ཨེབ་གཏང་འབད།

ད་ཁྱོད་ཀྱི་ཤོག་ལེབ་མགོ་མིང་འདི་ལུ་ "First Page"བཟོ་རྣམ་ཡོདཔ་དང་ ཤུལ་མམ་གྱི་་ཤོག་ལེབ་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་ "Default" བཟོ་རྣམ་འདི་ཡོདཔ་ཨིན།

You can now for example insert a footer for the "Default" page style only, or insert footers in both page styles, but with differently formatted page number fields.

ལག་དེབ་སྦེ་བཙུགས་ཡོད་མི་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་བསྒྱུར་བཅོས་ཅིག་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ།

 1. ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་སོ་སོ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཤོག་ལེབ་གུ་མཚམས་དོན་དང་པམ་གི་འགོ་བཙུགས་འདི་ཨེབ་གཏང་འབད།

 2. ལག་དེབ་མཚམས་-བཙུགས་གདམ ཁྱོད་ཀྱིས་ མཚམས་བཙུགས་ ཌའི་ལོག་འདི་བལྟ།

 3. In the Style list box, select a page style. You may set a new page number, too. Click OK.

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་འདི་ད་ལྟོའི་མཚམས་དོན་ལས་ཤུལ་མམ་གྱི་ཤོག་ལེབ་མཚམས་དང་གཅིག་ཁར་བཟོ་རྣམ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་འོང་། ཁྱོད་རང་ཧེ་མ་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་གསརཔ་གསར་བསྐྲུན་འབད་དགོཔ་ལས་ལྟ།

མཇུག་ཡིག་ཚུ་ནང་ཤོག་ལེབ་ཨང་ཚུ་བཙུགས་དོ་

མགོ་ཡིག་དང་མཇུག་ཡིག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།

ཡ་ཅན་དང་ཆ་ཅན་ཤོག་ལེབ་ཚུ་གུ་སྤེལ་མ་ལོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཚུ།

ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

མགོ་ཡིག་ཡང་ན་ མཇུག་ཡིག་ནང་ལུ་ ལེའུ་གི་མིང་དང་ཨང་བཙུགས་དོ་

མགོ་ཡིགཚུ་་ཡང་ན་མཇུག་ཡིག་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་བཟོ་དོ།