ཨང་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ནང་ ཨཱོན་ཡང་ན་ཨོཕ་ཊཱན་འབད་དོ།

LibreOffice གི་རང་བཞིན་གྱིས་ ཁྱོད་རའི་བཀོལ་སྤྱོད་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ ཚེས་གྲངས་འདི་རྩ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

འོག་གི་ཚུ་ལས་གཅིག་འབད་:

- LibreOffice Writer - Table