ཚུ་ ཚུ།

ཞིབ་ལྟ་འབད་ཡོད་པའི་གཟུགས་བརྙན་བཙུགས་དོ་

ཞིབ་ལྟ་འབད་ཡོད་པའི་གཟུགས་བརྙན་ཅིག་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ པར་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་འདི་ ཁྱོད་རའི་རིམ་ལུགས་གུ་ལུ་མཐུད་དགོ་ དེ་ལས་ པར་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་མཉེན་ཆས་འདྲེན་བྱེད་འདི་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་ཞིབ་ལྟ་འབད་ཡོད་པའི་གཟུགས་བརྙན་འདི་ག་སྟེ་བཙུགས་དགོ་མནོ་སའི་ ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་།

  2. Choose Insert - Media - Scan, and choose the scanning source from the submenu.

  3. ཞིབ་ལྟའི་བསླབ་སྟོན་འདི་ཚུ་རྗེས་སུ་འབྲང་།

ཚད་རིས་ཚུ་བཙུགས་དོ་

ཡིག་སྣོད་ཅིག་ལས་ཚད་རིས་ཅིག་བཙུགས་དོ།

ཚད་རིས་ཚུ་འདྲུད་-དང་-བཀོག་བཞག་དང་གཅིག་ཁར་སྟོན་ཁང་ལས་བཙུགས་དོ་

ཚད་རིས་ཚུ་ LibreOffice འབྲི་ནི་ཡང་ན་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནི་ལས་བཙུགས་དོ་

ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་ལུ་ ཀེལཀི་དཔེ་རིས་ཅིག་བཙུགས་དོ།

ཚད་རིས་དངོས་པོ་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་དོ།