ནང་དོན་ཚུའི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

ནང་དོན་གྱི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་བཟོ་བཏོན་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་དྲགས་ཤོས་འདི་ སྔ་གོང་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ དཔེར་ན་ "Heading 1" བཟུམ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ནང་དོན་གྱི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་གྲངས་སུ་བཙུགས་དགོ་མནོ་མི་ དོན་མཚམས་འདི་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་འདི་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་འ་ནི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལས་ནང་དོན་གྱི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ།

ནང་དོན་ཚུའི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་དུས་མཐུན་བཟོ་དོ།

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་ནང་དོན་ཚུ་གི་ཐིག་ཁྲམ་གསར་བསྐྲུན་འབད་དགོ་མནོ་སའི་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་།

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, and then click the Type tab.

  3. "Table of Contents" འདི་ དབྱེ་བ་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད།

  4. ཁྱོད་ལུ་དགོ་ནི་ཨིན་མི་གདམ་ཁ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་སེལ་འཐུ་འབད།

  5. བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

If you want to use a different paragraph style as a table of contents entry, select the Additional Styles check box in the Create from area, and then click the Assign styles button next to the check box. In the Assign Styles dialog, click the style in the list, and then click the >> or the << button to define the chapter level for the paragraph style.

ནང་དོན་ཚུའི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་དུས་མཐུན་བཟོ་དོ།

འོག་གི་ཚུ་ལས་གཅིག་འབད་:

ནང་དོན་ཚུ་གི་ཟུར་ཐོ་ཡང་ན་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་དོ།

ནང་དོན་ཚུ་གི་ཟུར་ཐོ་ཚུ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ དུས་མཐུན་ ཞུན་དག་ དང་ བཏོན་གཏང་དོ།

ཟུར་ཐོ་ཡང་ན་ནང་དོན་ཚུའི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་རྩ་སྒྲིག་འབད་དོ།

ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ཞུན་དག་དང་བཏོན་གཏང་དོ།

ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་གྱི་ཟུར་ཐོ་ཚུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

ལག་ལེན་པ་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཟུར་ཐོ་ཚུ།

དེབ་ཐོ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

ཡིག་ཆ་ལེ་ཤ་ཅིག་སྤུབས་མི་ཟུར་ཐོ་ཚུ།