ཚིག་ཡིག་སྦ་བཞག་དོ་

གནས་སྟངས་ཅིག་ཚང་བ་ཅིན་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཚིག་ཡིག་སྦ་བཞག་ནི་ཡང་ན་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ས་སྒོ་ཚུ་དང་དབྱེ་ཚན་ཚུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་འདི་མ་སྦ་བའི་ཧེ་མ་ ཚིག་ཡིག་འདི་སྦ་ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་སྟངས་འདི་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་དང་པ་རང་འགྱུར་ཅན་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དགོ

To Create a Variable

 1. ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་ལས་ བཙུགས་ - ས་སྒོ་ཚུ་ - གཞན་མི་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 2. འགྱུར་ཅན་གྱི་ མཆོང་ལྡེ་འདི་ཨེབ་གཏང་ དེ་ལས་ དབྱེ་བ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ "Set Variable" ཨེབ་གཏང་།

 3. རྩ་སྒྲིག་ ཐོ་ཡིག་ནང་གི་ "General" ཨེབ་གཏང་།

 4. Type a name for the variable in the Name box, for example, Hide.

 5. Enter a value for the variable in the Value box, for example, 1.

 6. འགྱུར་ཅན་འདི་ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་སྦ་བཞག་ནིའི་དོན་ལས་ མ་མཐོངམ་སེལ་འཐུ་འབད།

 7. Click Insert and Close.

ཚིག་ཡིག་སྦ་བཞག་ནིའི་དོན་ལས་:

 1. ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་དགོ་མནོ་མི་ཡིག་ཆ་དེ་ནང་ཨེབ་གཏང་།

 2. བཙུགས་ - ས་སྒོ་ཚུ་ - གཞན་མི་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ དེ་ལས་ ལས་འགན་གྱི་ མཆོང་ལྡེ་འདི་ཨེབ་གཏང་།

 3. "Hidden Text" འདི་ དབྱེ་བ་ ཐོ་ཡིག་འདི་ནང་ཨེབ་གཏང་།

 4. Enter a statement in the Condition box. For example, using the variable you previously defined, enter Hide==1.

 5. ཁྱོད་ཀྱིས་ སྦ་བཞག་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་ སྒྲོམ་འདི་ནང་སྦ་བཞག་དགོ་མནོ་མི་ཚིག་ཡིག་འདི་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

 6. Click Insert and Close.

དོན་མཚམས་གཅིག་སྦ་བཞག་ནིའི་དོན་ལས་:

 1. ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་དགོ་མནོ་མི་དོན་མཚམས་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་།

 2. བཙུགས་ - ས་སྒོ་ཚུ་ - གཞན་མི་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ དེ་ལས་ ལས་འགན་གྱི་ མཆོང་ལྡེ་འདི་ཨེབ་གཏང་།

 3. "Hidden Paragraph" འདི་ དབྱེ་བ་ ཐོ་ཡིག་འདི་ནང་ཨེབ་གཏང་།

 4. Enter a statement in the Condition box. For example, using the variable you previously defined, enter Hide==1.

 5. Click Insert and Close.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱད་རྣམ་འདི་ལྕོགས་ཅན་སྦེ་ བལྟ་ - གསང་བའི་མཚམས་དོན་ཚུདཀར་ཆག་ལས་ཞིབ་དཔྱདརྩ་བསྐྲད་གཏང་དེ་གིས་བཟོ་བཏུབ་ཨིན། ཞིབ་དཔྱད་རྟགས་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ད་མཚམས་དོན་གང་རུང་གསང་མི་ཚུགས།


དབྱེ་ཚན་གཅིག་སྦ་བཞག་ནིའི་དོན་ལས་:

 1. ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་སྦ་བཞག་ནི་ཨིན་མི་ཚིག་ཡིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

 2. བཙུགས་ - དབྱེ་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 3. In the Hide area, select Hide, and then enter an expression in the Condition box. For example, using the variable you previously defined, enter Hide==1.

 4. Click Insert.