མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་དང་མཐའི་དྲན་འཛིན་ བཙུགས་ནི་དང་ ཞུན་དག་འབད་དོ་

མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་ཚུ་གིས་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་མཇུག་གི་གནད་དོན་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་ཧེང་བཀལ་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན་ དེ་ལས་ མཐའི་དྲན་འཛིན་འདི་གིས་ཡིག་ཆ་གི་མཇུག་གི་བརྡ་དོན་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན། LibreOffice གི་རང་བཞིན་གྱིས་མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་དང་མཐའི་དྲན་འཛིན་འདི་ཚུ་ཨང་བཏགསཔ་ཨིན།

མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་ཡང་ན་མཐའི་དྲན་འཛིན་ཅིག་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་:

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་ དྲན་འཛིན་གྱི་ཨེན་ཀོར་འདི་བཞག་དགོ་མནོ་སའི་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་།

  2. བཙུགས་ - མཇུག་གི་དྲན་ཟོ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  3. In the Numbering area, select the format that you want to use. If you select Character, click the Choose button and select the character that you want to use for the footnote.

  4. In the Type area, select Footnote or Endnote.

  5. བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

  6. དྲན་འཛིན་འདི་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

ངོས་དཔར

ཁྱོད་ཀྱིས་མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་ཚུ་ མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས་ནིའི་ ངོས་དཔར་ བཙུགས་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་གུ་ལུ་ཡོད་མི་འདི་ ཨེབ་གཏང་ཐོག་ བཙུགས་ཚུགས།

མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་ཡང་ན་མཐའི་དྲན་འཛིན་ཅིག་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་:

མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་ཚུ་གི་བར་ན་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས།