བཙུགས།

གཞི་ཁྲམ་དང་ ཚད་རིས་ ཐིག་ཁྲམ་ དེ་ལས་གཞན་དངོས་པོ་ཚུ་ བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་དེ་གི་ནང་ན་ འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་ཚུ་ ཡོདཔ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱི་འོག་གི་ ལས་འགན་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་བཏུབ།

ཐིག་ཁྲམ།

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

ངོས་དཔར་

ཐིག་ཁྲམ།

དབྱེ་ཚན།

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

ངོས་དཔར་

དབྱཻ་ཚན་།

གཞི་ཁྲམ་འདི་ ལག་ཐོག་ལས་ བཙུགས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་འདྲུད་མི་གཞི་ཁྲམ་ཅིག་འབྲིཝ་ཨིན། གཞི་ཁྲམ་གྱི་དོན་ལུ་ཀེར་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་དེ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ངོས་དཔར་དེ་གི་ཤུལ་ལུ་ཡོད་མི་མདའ་རྟགས་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་དཔར་

གཞི་ཁྲམ་ལག་ཐོག་ལས་བཙུགས།

Floating Frame

འཕུར་ལྡིང་གཞི་ཁྲམ་འདི་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་བཙུགསཔ་ཨིན། འཕུར་ལྡིང་གཞི་ཁྲམ་ཚུ་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཡིག་སྣོད་གཞན་མི་གི་ནང་དོན་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ལག་ལོན་འཐབ་ཨིན། འཕུར་ལྡིང་གཞི་ཁྲམ་ཚུ་ ནེཊི་སིཀེཔ་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་4.x.གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་མེད།

ངོས་དཔར་

འཕུར་ལྡིང་གཞི་ཁྲམ།

མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་ནད་ཀར་དུ་བཙུགས།

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

ངོས་དཔར་

མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས།

མཐའི་དྲན་འཛིན་ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས།

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

ངོས་དཔར་

མཐའི་དྲན་འཛིན་ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས།

འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་ཚུ།

ད་ལྟོའི་འོད་རྟགས་ཀྱི་གནས་ས་ལུ་ དྲན་འཛིན་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

དེབ་རྟགས་ བཙུགས།

འོད་རྟགས་ཀྱི་གནས་ས་དེ་ལུ་དེབ་རྟགས་བཙུགསཔ་ཨིན། དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤུལ་ལས་རྟགས་བཀལ་ཏེ་ཡོད་མི་གནས་ཁོངས་དེ་ནང་ལུ་གང་མགྱོགས་མཆོངས་ནིའི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་དེ་ལག་ལེན་འཐབ། ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཧའི་པར་ལིངཀི་ནང་ལས་མཆོངས་ཚུགས་པའི་ དེབ་རྟགས་ཚུ་ཨེན་ཀོར་ཚུ་ལུགཞི་བསྒྱུར་འབད་འབདཝ་ཨིན།

Icon

དེབ་རྟགས།

ཡིག་སྣོད།

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

ངོས་དཔར་

ཡིག་སྣོད།

རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག

དེ་གིས་ རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག་ གསར་བསྐྲུན་ ཞུན་དག་ ཡང་ན་ བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་དེ་ ཚད་རིས་ གཞི་ཁྲམ་དང་ དེ་ལས་ ས་སྒོ་ཚུ་རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག་སྦེ་གསོག་འཇོག་འབད་ཚུགས། རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག་དེ་མགྱོགས་པ་རང་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་གི་རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག་གི་དོན་ལུ་ མགྱོགས་ཐབས་དེ་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་ནི་དང་ དེ་ལས་ F3.

དམིགས་བསལ་གྱི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་བཙུགས།

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

ངོས་དཔར།

དམིགས་བསལ་གྱི་ཡིག་འབྲུ།

ས་སྒོ་བཙུགས།

ད་ལྟོའི་འོད་རྟགས་ཀྱི་གནས་ས་ལུ་ ས་སྒོ་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

ས་སྒོ་ཚུ་བཙབུགས།

འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་ཚུ།

ཁྱོད་ལུ་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ལྡན་གྱི་འབྲི་ཤོག་ཅིག་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ དགོ་པའི་ལག་ཆས་ཚུ་དང་ གཅིག་ཁར་ འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་གྱི་ ངོས་དཔར་འདི་གིས་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

ཡིག་སྣོད་ནང་ལས།

Inserts an image into the current document .

ངོས་དཔར།

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Audio or Video


མན་ངག

Inserts a formula into the current document.

ངོས་དཔར

མན་ངག

Chart

ངོས་དཔར།

དཔེ་རིས།

OLE Object

Inserts an ཨོ་ཨེལ་ཨི་དངོས་པོ་འདི་ ་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ། ཨོ་ཨེལ་ཨི་དངོས་པོ་འདི་ འབྲེལ་ལམ་དང་ ཡང་ན་ གནས་འདྲེན་དངོས་པོ་སྦེ་བཙུགས་ཡོད།

ངོས་དཔར།

ཨོ་ཨེལ་ཨི་དངོས་པོ།

ཟུར་ཐོ་ བཙུགས།

ད་ལྟོའི་འོད་རྟགས་ཀྱི་གནས་ས་ལུ་ ཟུར་ཐོ་ཡང་ན་ ནང་དོན་ཚུ་གི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཐོ་བཀོད།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ཟུར་ཐོ་ དང་ཡང་ན་ ནང་དོན་ཚུ་གི་ཐིག་ཁྲམ་སྦེ་རྟགས་བཀལཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

ཐོ་བཀོད།