མན་ངག

Opens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table. Place the cursor in a cell in the table or at the position in the document where you want the result to appear. Click the Formula icon and choose the desired formula from the submenu.

མན་ངག་འདི་ ཨིན་པུཊི་གི་གྲལ་ཐིག་ནང་ བྱུངམ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་ ནང་ཐིག་གི་ཁྱབ་ཚད་དེ་ གསལ་བཀོད་འབད་ནི་ལུ་ མའུསི་དང་གཅིག་ཁར་ འདོད་པ་བསྐྱེདཔ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབད། ཆ་མཉམ་པའི་ ནང་ཐིག་གི་གཞི་བསྟུན་ཚུཡང་ ཨིན་པའུཊི་གི་གྲལ་ཐིག་ནང་བྱུངམ་ཨིན། ཁ་སྐོང་ཚད་བཟུང་དེ་ ཉེ་བར་མཁོ་བ་སྦེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ཁྱོད་རའི་ཐོ་བཀོད་དེ་ ངེས་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད། ཁྱོད་ཀྱི་འོས་ལྡན་གྱི་ཚིག་སྦྱོར་དེ་ ཤེས་པ་ཅིན་ མན་ངག་འདི་ཐད་ཀར་དུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ། དཔེར་ན་ བཙུགས་ནིའི་ས་སྒོ་དང་ཞུན་དག་འབད་ནི་ས་སྒོཌའི་ལོག་ཚུ་ནང་ འ་ནི་དེ་ཚུ་ཉ་བར་མཁོ་བ་ཅིག་ཨིན།

Icon

མན་ངག

མན་ངག་གདམ་ཁ་ཚུ་གི་ བཅུད་དོན།

གཞི་རིམ་རྩིས་ལས་ཀྱི་ལས་འགན་ཚུ།

བསྡོམས།

+

བསྡོམས་དེ་ཚུ་རྩིས་སྟོན།

དཔེར་ན་: <A1> + 8

ཕབ་ནི།

-

ཁྱད་པར་ཚུ་རྩིས་སྟོན།

དཔེར་ན: 10 - <B5>

བསྒྱུར་རྩིས།

MUL or *

ཐོན་སྐྱེད་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

དཔེར་ན་: 7 MUL 9

བགོ་བརྩིས།

DIV or /

ཐོབ་གྲངས་འདི་ རྩིས་སྟོན།

དཔེར་ན་: 100 DIV 15


ཡན་ལག་དཀར་ཆག་ནང་ གཞི་རིམ་གྱི་ལས་འགན་ཚུ།

དངུལ་བསྡོམས།

དངུལ་བསྡོམས།

Calculates the sum of the selected cells.

དཔེར་ན་: SUM <A2:C2>འདི་གིས་ ནང་ཐིག་ཚུ་ནང་ གནས་གོང་གི་དངུལ་བསྡོམས་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

སྒོར་སྒོརམ།

སྒོར་སྒོརམ།

Rounds a number to the specified decimal places.

དཔེར་ན་:15.678 ROUND 2འདི་གིས་15.68་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

བརྒྱ་ཆ།

པི་ཨེཆི་ཌི།

Calculates a percentage

དཔེར་ན་:10 + 15 PHD འདི་གིས་ 10.15་དེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

རང་བསྒྱུར་རྩ་གྲངས།

ཨེསི་ཀིའུ་ཨར་ཊི།

Calculates the square root.

དཔེར་ན་:SQRT 25་འདི་གིས་5.00་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ནུས་ཤུགས

པི་ཨོ་ཌབ་ལུ།

Calculates the power of a number.

དཔེར་ན་:2 POW 8 འདི་གིས་ 256.00་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།


བཀོལ་སྤྱོདཔ་ཚུ།

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

ཐོ་ཡིག་དབྱེ་བྱེད།

|

Separates the elements in a list.

ཐོ་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དཔེ:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

མཉམ་པ།

EQ or ==

Checks if selected values are equal. If they are unequal, the result is zero, otherwise 1 (true) appears.

དཔེར་ན་: A1་གི་ནང་དོན་དེ་ 2་དང་མཉམ་པ་ཡོད་པ་ཅིན་ <A1> EQ 2་འདི་གིས་1་དེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

མཉམ་པ་མིན་འདུག

NEQ or !=

Tests for inequality between selected values.

དཔེར་ན་: A1་གི་ནང་དོན་དེ་ 2 ་མཉམ་པ་ཅིན་ <A1> NEQ 2འདི་གིས་0 (ཕྱི་འགྱུར་)་དེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

སྦོམ་མི་ཡང་ན་མཉམ་པ་ཨིན་མི།

LEQ

Tests for values less than or equal to a specified value.

དཔེར་ན་:A1 ་གི་ནང་དོན་དེ་ 2་ལས་ཉུང་མི་དང་ ཡང་ན་ མཉམ་པ་ཨིན་པ་ཅིན་ <A1> LEQ 2 འདི་གིས་ 1 (བདེན་པ་)འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

སྦོམ་མི་ཡང་ན་མཉམ་པ་ཨིན་མི།

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value

དཔེར་ན་: A1་གི་ནང་དོན་དེ་ 2་ལས་སྦོམ་མི་ ཡང་ན་ མཉམ་པ་ཨིན་པ་ཅིན་ <A1> GEQ 2་འདི་གིས་1 (བདེན་པ་)དེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཉུང་མི།

L

Tests for values less than a specified value

དཔེར་ན་: A1་གི་ནང་དོན་དེ་ 2 ་ལས་ཉུང་པ་ཅིན་ <A1> L 2 ་འདི་གིས་ 1 (བདེན་པ།)དེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

སྦོམ་མི།

G

Tests for values greater than a specified value

དཔེར་ན་: A1 གི་ནང་དོན་དེ་ 2་ལས་སྦོམ་པ་ཅིན་ <A1> G 2 འདི་གིས་1 (བདེན་པ་)དེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

བུ་ལིན་ ཡང་ན་

ཡང་ན།

Tests for values matching the Boolean OR

དཔེར་ན་: 0 OR 0 འདི་གིས་0 (འཕྱི་འགྱུར་)དེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་ 1 (བདེན་པ།)་ནང་གྲུབ་འབྲས་སྟོན་མི་ ག་ཅིག་རང་འབད་རུང་།

བུ་ལིན་ ཨེགསི་ ཡང་ན་

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR

དཔེར་ན་: 1 XOR 0 འདི་གིས་ 1 (བདེན་པ་)དེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

བུ་ལིན་ དང་།

དང་

Tests for values matching the Boolean AND

དཔེཔ་ན་: 1 དང་ 2་འདི་གིས་1 (བདོན་པ་དེ་)དེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

བུ་ལིན་མེན།

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT

དཔེར་ན་:NOT 1 (བདེན་པ་)འདི་གིས་ 0 (འཕྱི་འགྱུར།)དེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།


ཚད་རྩིས་ཀྱི་ལས་འགན་ཚུ།

You can choose from the following statistical functions:

བར་མའི་ཆ་གྲངས།

MEAN

Calculates the arithmetic mean of the values in an area or a list.

དཔེར་ན་: MEAN 10|30|20 ་འདི་གིས་ 20 ་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཉུང་མཐའི་གནས་གོང་།

ཉུང་མཐའ།

Calculates the minimum value in an area or a list.

དཔེར་པ: ཉུང་མཐའི་ 10|30|20 འདི་གིས་ 10 དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

མང་མཐའི་གནས་གོང་།

མང་མཐའ།

Calculates the maximum value in an area or a list.

དཔེར་ན་:མང་མཐའི 10|30|20 འདི་གིས་ 30.00་དེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།


ཟུར་གསུམ་རྩིས་རིག་གི་ ལས་འགན་ཚུ།

You can choose from the following trigonometric functions:

སིན།

SIN

Calculates the sine in radians

དཔེར་ན་:SIN (PI/2)

འགལ་ཟླའི་ཆ་ཚད།

COS

Calculates the cosine in radians.

དཔེར་ན:COS 1

ཊེན་ཇེནཊི།

TAN

Calculates the tangent in radians.

དཔེར་ན་:TAN <A1>

གཞུ་དབྱིབས་སིན།

ཨེ་ཨེསི་ཨའི་ཨེན།

Calculates the arc sine in radians.

དཔེན་ན: ASIN 1

གཞུ་དབྱིབས་ Cosine

ACOS

Calculates the arc cosine in radians.

དཔེར་ན་: ACOS 1

གཞུ་དབྱིབས་ཊེན་ཇེནཊི།

ཨེ་ཊི་ཨེ་ཨེན།

Calculates the arc tangent in radians.

དཔེར་ན་:ཨེ་ཊི་ཨེ་ཨེན་ ༡།


ཡིག་ཆ་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་འགྱུར་ཅན་ཚུ།

འོག་གི་ཡིག་ཆ་གི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཡང་ ཡིག་སྣོད་-རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་-ཚད་རྩིས་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ ཐོབ་ཨིན།

ཡིག་འབྲུ་ཚུ།

ཡིག་ཆ་ནང་ ཡིག་འབྲུ་གི་ ཨང་གྲངས་ཚུ།

མིང་ཚིག

ཡིག་ཆ་ནང་ མིང་ཚིག་གི་ ཨང་གྲངས་ཚུ།

དོན་མཚམས།

ཡིག་ཆ་ནང་ དོན་མཚམས་ཀྱི་ཨང་གྲངས་ཚུ།

ཚད་ཁྲམ།

ཡིག་ཆ་ནང་ ཚད་རིས་ཀྱི་ཨང་གྲངས་ཚུ།

ཐིག་ཁྲམ་ཚུ།

ཡིག་ཆ་ནང་ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཨང་གྲངས་ཚུ།

ཨོ་ཨེལ་ཨི།

ཡིག་ཆ་ནང་ ཨོ་ཨེལ་ཨི་ དངོས་པོ་ཚུ་གི་ ཨང་གྲངས།

ཤོག་ལེབ།

ཡིག་ཆ་ནང་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཨང་གྲངས་བསྡོམས།


ངེས་འཚིན་འབད་ཡོད་པའི་ གནས་གོང་ཧེང་བཀལ།

པི་ཨེལ།

པི་ཨེལ།

3.1415...

ཨིའུ་ལར་གྱི་ཆད་མེད།

E

2.71828...

བདེན་པ།

བདེན་པ།

༠་ལུ་མཉམ་པ་མིན་འདུག

རྫུན་མ།

རྫུན་མ།

0