ཀི་དོབ་ཀྱི་སྔོན་ལྟ།

ཤོག་ལེབ་སྔོན་ལྟ་ནང་ གཡས་ཕྱོགས་ལུ་ ཤོག་ལེབ་དང་པ་དེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད། སེལ་འཐུ་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ཅིན་ ཤོག་ལེབ་དང་པམ་དེ་ སྔོན་ལྟ་གི་གཡོན་ཕྱོགས་ལུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཀི་དེབ་སྔོན་ལྟའི་ངོས་དཔར།

ཀི་དེབ་ཀྱི་སྔོན་ལྟ།