དངུལ་བསྡོམས།

དངུལ་བསྡོམས་ཀྱི་ ལས་འགན་དེ་ ཤུགས་ལྡན་བཟོཝ་ཨིན། དངུལ་བསྡོམས་དེ་ ཁྱོད་རང་ག་དགོཔ་ནང་འབྱུང་ནི་ལུ་ འོད་རྟགས་དེ་ ནང་ཐིག་གི་ནང་དགོཔ་ཨིནམ་ སེམས་ཁར་བཞག

LibreOffice གིས་ ནང་ཐིག་ཚུ་ཨང་གྲངས་ཀྱིས་བཀང་ཡོདཔ་ལས་ བསྡོམས་ལས་འགན་དོན་ལུ་ ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་འདི་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། གནས་སྡུད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་གི་སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ནང་ལུ་ ཨང་གྲངས་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་འདི་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་དགོ།

ཐོ་བཀོད་གྲལ་ཐིག་ནང་འབྱུང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བསྡོམས་མན་ངག་དང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་དཔར།

དངུལ་བསྡོམས།