གྲལ་ཐིག་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་

དེ་གིས་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ ཁ་སྐོང་དང་རྩ་བསྐྲད་ངཏམ་ཨིནམ་དང་ ཡང་ན་ གྲལ་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨཨིན། དོན་མཚམས་ཅིག་ གྲལ་ཐིག་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་ལས་བཏོན་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ དོན་མཚམས་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་ རྩ་སྒྲིག་ - དོན་མཚམས་དེ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ནི་དང་ ཨང་གྲངས་བཏགས་ནིའི་ མཆོང་ལྡེ་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ དོན་མཚམས་འདི་ གྲལ་ཐིག་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་གྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཟེར་མི་འདི་བསལ། ཁྱོད་ཀྱིས་ གྲལ་ཐིག་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་ལས་ དོན་མཚམས་གྱི་བཟོ་རྣམ་ཅིག་གྲངས་ལས་བཏོན་གཏང་ཚུགས།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

Line numbers are not available in HTML format.


བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)


ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་སྟོན་

Adds line numbers to the current document.

སྟོན་

གྲལ་ཐིག་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་གི་རྒྱུ་དངོས་དེ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ཡིག་འབྲིུའི་བཟོ་རྣམ་

Select the formatting style that you want to use for the line numbers.

རྩ་སྒྲིག་

Select the numbering style that you want to use.

གནས་ས་

Select where you want the line numbers to appear.

བར་སྟོང་སྟོན་དོ་

Enter the amount of space that you want to leave between the line numbers and the text.

བར་མཚམས་

Enter the counting interval for the line numbers.

དབྱེ་བྱེད་

གྱངས་ཁ་བརྐྱབ་ནིའི་བར་མཚམས་དེ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཨང་ཡིག་ཚུ་གི་བར་ན་ལུ་བསཀྲམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་དབྱེ་བྱེད་ཡིག་འབྲུ་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས།

ཚིག་ཡིག་

Enter the text that you want to use as a separator.

རེ་རེ་

Enter the number of lines to leave between the separators.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

དབྱེ་བྱེད་ཚུ་ གྲལ་ཐིག་ཨང་གྲངས་མ་བཏགས་པར་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་བཀྲྨ་སྟོན་འབད་ཡོད་པ་ཨིན།


གྱངས་ཁ་རྐྱབས་

གྲལ་ཐིག་གྱངས་ཁ་དེ་ནང་ལུ་ དོན་མཚམས་སྟོངམ་དང་ ཡང་ན་ ཚིག་ཡིག་གཞི་ཁྲམ་ནང་གི་གྲལ་ཐིག་ཚུ་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་མེན་ན་གསལ་བཀོད་འབད།

གྲལ་ཐིག་སྟངོམ་

Includes empty paragraphs in the line count.

ཚིག་ཡིག་གཞི་ཁྲམ་དེ་ནང་གི་གྲལ་ཐིག་ཚུ་

ཚིག་ཡིག་གཞི་ཁྲམ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཚིག་ཡིག་ལུ་གྲལ་ཐིག་ཨང་གྲངས་ཚུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཨིན། ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་དེ་ ཚིག་ཡིག་གཞི་ཁྲམ་རེ་རེའི་ནང་ལུ་ལོག་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིནམ་དང་ ཡིག་ཆའི་ཚིག་ཡིག་མངའ་ཁོངས་ངོ་མ་དེ་ནང་གི་གྲལ་ཐིག་གྱངས་ཁ་དེ་ནང་ལས་བཏོན་གཏངམ་ཨིན། འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་པའི་གཞི་ཁྲམ་གནང་ལུ་ ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་དེ་ལོག་འགོ་མ་བཙུགས་པས།

ཤོག་ལེབ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལོག་འགོ་བཙུགས་

Restarts line numbering at the top of each page in the document.

གྲལ་ཐིག་གི་ཨང་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་དོ།