ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ ལེའུའི་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་དང་ སྡེ་རིམ་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab


གནས་རིམ་

Click the chapter and outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for the paragraph style, to all of the levels, click "1-10".

ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་

མཐའ་ཐིག་གནས་རིམ་སེལ་འཐུ་འབད་ཟེར་མི་དེ་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་དེ་གསལ་བཀོད་འབད།

དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་

Select the paragraph style that you want to assign to the selected chapter and outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

ཨང་ཡིག་

ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་མཐའ་ཐིག་གནས་རིམ་དེ་ལུ་ ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་བཟོ་རྣམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

སེལ་འཐུ་

འགྲེལ་བཤད་

ཨེ་ བི་ སི་་་་

ཚུགས་ཡིག་

ཨེ བི་ སི་ ...

ཚུགས་ཡིག་གི་ཡི་གུ་ཚུ་

༡་ ༢་ ༣་...

རོ་མཱན་ཨང་ཡིག་(ལྟག་གི་)

༡་ ༢་ ༣་...

རོ་མཱན་ཨང་ཡིག་(འོག་ག་)

༡་ ༢་ ༣་...

ཨ་ར་བིཀ་ ཨང་ཡིག་ཚུ་

ཨེ་ ་་་ཨེ་ཨེ་ ་་་ཨེ་ཨེ་ཨེ་ ་་་

ཡི་གུའི་ཨང་གྲངས་ཚུ་གིས་ལེའུའི་གནས་རིམ་གྱི་བརྡ་སྟོན་འབད་མི་ དབྱེར་མེད་ཚུགས་ཡིག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཀ་ཁིའ་གོ་རིམ་དང་བསྟུན་པའི་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི། དཔེ་འབེད་བ་ཅིན་ གནས་རིམ་གསུམ་པའི་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ཨང་གྲངས་གཉིས་པམ་འདི་ "BBB".

ཨེ ་་་ཨེ་ཨེ་་་་ཨེ་ཨེ་ཨེ་་་་

ཡི་གུའི་ཨང་གྲངས་ཚུ་གིས་ ལེའུའི་གནས་རིམ་གྱི་བརྡ་སྟོན་འབད་མི་ དབྱེར་མེད་མགྱོགས་ཡིག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཀ་ཁིའ་གོ་རིམ་དང་བསྟུན་པའི་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི། དཔེ་འབེད་བ་ཅིན་ གནས་རིམ་གསུམ་པའི་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ཨང་གྲངས་གཉིས་པམ་འདི་ "cc".

ཅི་མེད་

ཨང་གརངས་བཏགས་ནིའི་བརྡ་མཚོན་མེད།དབྱེ་བྱེད་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ ཡིག་འབྲུ་དང་ ཡང་ན་ དེ་ནང་ལུ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་རྐྱངམ་ཅིག་ ཨང་གྲངས་བཏགས་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་གི་འགོ་བཙུགས་གུ་འབྱུངམ་ཨིན།


ཡིག་འབྲིུའི་བཟོ་རྣམ་

ཡིག་འབྲུའི་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནིའི་རྩ་སྒྲིག་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

ཡན་ལག་གནས་རིམ་ཚུ་སྟོན་

ལེའུའི་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནིའི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ མཐའ་ཐིག་གནས་རིམ་ཚུ་གི་ཨང་གྲངས་དེ་སེལ་འཐུ་འབད། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ལེའུའི་ཨང་གརངས་བཏགས་ནི་གི་གནས་རིམ་གསུམ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ "3"དེ་སེལ་འཐུ་འབད་:༡.༡.༡

ཧེ་མ་དབྱེ་བྱེད་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ལེའུའི་ཨང་གྲངས་ཀྱི་ཧེ་མ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་མནོ་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད།དཔེ་འབད་བ་ཅིན་"Chapter " to display "Chapter 1"དེ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

ཤུལ་ལས་དབྱེ་བྱེད་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ལེའུའི་ཤུལ་ལས་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་མནོ་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད།དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ "1."དེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་(.)དེ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

དེ་ལུ་འགོ་བཙུགས་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ལེའུའི་ཨང་གྲངས་བཏགས་དགོ་མནོ་མི་ ཨང་གྲངས་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད།