Chapter Numbering

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ ལེའུ་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་དང་ སྡེ་རིམ་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Tools - Chapter Numbering


Chapter numbering is linked to paragraph styles. By default, the "Heading" paragraph styles (1-10) are assigned to the corresponding chapter and outline number levels (1-10). If you want, you can assign different paragraph styles to the outline number level.

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

If you want numbered headings, use the Tools - Chapter Numbering menu command to assign numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

To highlight the screen display of chapter and outline numbers, choose View - Field Shadings.


ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ ལེའུའི་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་དང་ སྡེ་རིམ་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

གནས་ས།

ཨང་བཏགས་ནི་དང་འགོ་ཚག་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡགི་དོན་ལུ་ ཟུར་ཐོ་དང་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་ དེ་ལས་ ཕྲང་སྒྲིག་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

རྩ་སྒྲིག་

Saves or loads a chapter and outline number format. A saved outline number format is available to all text documents.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

The Format button is only available for chapter and outline numbering. For numbered or bulleted list styles, modify the Numbering Styles of the paragraphs.


མགོ་མིང་མ་བཏགས་མི་ ༡-༩

ཁྱོད་ཀིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་མཐའ་ཐིག་གནས་རིམ་དེ་ལུ་ འགན་སྤྲོད་འབད་དགོ་མནོ་མི་ སྔ་གོང་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནིའི་བཟོ་རྣམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

དེ་སྦེ་སྲུངས་

Opens a dialog where you can save the current settings for the selected chapter and outline level. You can then load these settings from another document.

དེ་སྦེ་སྲུངས་

ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནིའི་བཟོ་རྣམ་ཅིག་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ བཟོ་རྣམ་གྱི་དོན་ལུ་མིང་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད། ཨང་གྲངས་དེ་ཚུ་གིས་ བཟོ་རྣམ་ཚུ་འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པའི་མཐའ་ཐིག་གནས་རིམ་དེ་ལུ་ ཆ་མཉམ་པ་ཨིན།