ཞུན་དག་འབད་ཞིནམ་ལས་ བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་

ཁྱོད་ཀྱིས་Tools - AutoCorrect. དེ་གི་འོག་ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་མི་གདམ་ཁ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡིག་སྣོད་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་རྩ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། ཌའི་ལོག་ཅིག་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ དང་ལེན་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ དང་ལེན་སྤང་བཅུགཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Tools - AutoCorrect - Apply and Edit Changes


ཆ་མཉམ་དང་ལེན་འབད་

Applies all of the formatting changes.

ཆ་མཉམ་དང་ལེན་སྤངས་

Rejects all of the formatting changes.

བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་

Opens a dialog where you can accept or reject AutoCorrect changes. You can also view the changes made by a specific author or on a specific date.

Manage Changes, Filter tab