འཇུག་སྤྱོད་

དེ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་གལ་ཆས་ - རང་བིན་ནོར་བཅོས་དེ་གི་འོག་ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་མི་གདམ་ཁ་དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་བཞིན་གྱིས་རྩ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Tools - AutoCorrect - Apply


རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་དང་རང་བཞིན་ནོར་བཅོས་ཊཱན་ཨོཕ་འབད་དོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་ཚུ་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་བའི་སྐབས་ལུ་ འོག་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན:

མགུ་རྒྱན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་འབད་

འོག་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཚང་པའི་སྐབས་ལུ་ དོན་མཚམས་དེ་མགུ་རྒྱན་སྦེ་རྩ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན:

  1. དོན་མཚམས་དེ་ ཚུགས་ཡིག་དང་གཅིག་ཁར་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།

  2. དོན་མཚམས་དེ་ ཡིག་རྟགས་དང་གཅིག་ཁར་མཇུག་མི་བསྡུ་

  3. དོན་མཚས་ཀྱ་ལྡག་དང་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ དོན་མཚམས་སྟོངམ་བཏོན་

མགོ་ཚག་/ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་འབད་

མགོ་ཚད་ཅན་གྱི་ཐོ་ཡིག་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྲལ་རྟགས་(-) སྐར་མ་ (*) ཡང་ན་ བསྡོམས་རྟགས་(+) དེ་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་ནི་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ དོན་མཚམས་ཀྱི་འགོ་ཐོག་ལུ་ བར་སྟོང་ ཡང་ན་ མཆོང་ལྡེ་དེ་ལུ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

ཨང་གྲངས་བཏགས་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད། ཨང་གྲངས་ཅིག་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ དུས་ཡུན་(.) འདི་གི་ཤུལ་ལས་ དོན་མཚམས་ཅིག་གི་འགོ་ཐོག་གུ་བར་སྟོང་དང་མཆོང་ལྡེ་ཅིག་དགོ

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

རང་བཞིན་གྱིས་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་དེ་ Standard, ཚིག་ཡིག་མ་གཟུགས་ ཡང་ན་ ཚིག་ཡིག་མ་གཟུགས་འགོ་མཚམས་དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་དེ་དང་གཅིག་ཁར་རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།


དབྱེ་བྱད་གྲལ་ཐིག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་འབད་

ཁྱོད་ཀྱིས་སྦྲལ་རྟགས་(---) འོག་ཐིག་(___)ཡང་ན་ མཉམ་རྟགས་ (===) ཚུ་གསུམ་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་ གྲལ་ཐིག་གུ་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་སྟེ་ཐོ་བཀོད་འབད་བ་ཅིན་ དོན་མཚམས་འདི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་རྒྱ་ཅན་བཟུམ་སྦེ་ ཐད་སྙོམས་གྲལ་ཐིག་གིས་ཚབ་བཙུགསཔ་ཨིན། གྲལ་ཐིག་ངོ་མ་འདི་ངོ་མ་རང་དོན་མམཚམས་སྦོམ་ཤོས་ཀྱི་འོག་མཐའ་ཐིག་ཨིན། འོག་གི་ལུག་ཚུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད:

  1. སྦྲལ་རྟགས་གསུམ་གྱིས་(-)གྲལ་ཐིག་རྐྱང་པ་ཨིལཌི་འབདཝ་ཨིན་(0.05 pt thick, gap 0.75 mm).

  2. འོག་ཐིག་གསུམ་ (_)གིས་ གྲལ་ཐིག་རྐྱང་པ་ཨིལཌི་འབདཝ་ཨིན(1 pt thick, gap 0.75 mm).

  3. མཉམ་རྟགས་གསུམ(=)་གྱིས་གྲལ་ཐིག་གཉིས་ཨིལཌི་འབདཝ་ཨིན།(1.10 pt thick, gap 0.75 mm).