ཐིག་ཁྲམ་ཚི་གི་དོན་ལུ་རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose ཐིག་ཁྲམ་ - རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་ (ཐིག་ཁྲམ་ནང་འོད་རྟགས་དང་བཅས་)


ཐིག་ཁྲམ་ལུ་་རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་ཅིག་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དོ།

  1. ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཐིག་ཅིག་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་རྩ་སྒྲིག་འབད་དགོ་མནོ་མི་ནང་ཐིག་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད།

  2. ཐིག་ཁྲམ་ - རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་དེ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དགོ་མནོ་མི་རྩ་སྒྲིག་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

  3. བཏུབ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

རྩ་སྒྲིག་

དེ་གིས ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་གིདོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ཐོ་འགོད་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དགོ་མནོ་མི་རྩ་སྒྲིག་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་བཏུབ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

ཁ་སྐོང་

Adds a new table style to the list.

  1. ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་རྩ་སྒྲིག་འབད་

  2. ཐིག་ཁྲམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ ཐིག་ཁྲམ་- རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་དེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  3. ཁ་སྐོང་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

  4. In the Add AutoFormat dialog, enter a name, and then click OK.

བཏོན་གཏང་

Deletes the selected table style. You cannot delete the "Default Style" table style.

རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་བཟོ་རྣམ་གྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཁྱད་ཆོས་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

རྩ་སྒྲིག་ལུ་ཨང་གྲངས་བཏགས་

Includes numbering formats in the selected table style.

ཡིག་གཟུགས་

Includes font formatting in the selected table style.

ཕྲང་སྒྲིག

Includes alignment settings in the selected table style.

མཐའ་མཚམས་

Includes border styles in the selected table style.

དཔེ་གཞི་

Includes background styles in the selected table style.

བསྐྱར་མིང་བཏགས་

Changes the name of the selected table style. You cannot rename the "Default Style" table style.