ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཡིག་ཆ་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་རྩ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ཆས་- རང་བཞིན་ནོར་བཅོས་དེ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ Oགདམ་ཁའི་མཆོང་ལྡེ་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Tools - AutoCorrect - While Typing


ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་ ཨེ་ཨེས་སི་ཨའི་ཨའི་ ཚིག་ཡིག་ཡིག་སྣོད་ཚུ་རྩ སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ དེ་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ཐོག་ལས་རྩ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་མེན། རང་བཞིན་གྱིས་ ཡིག་འབྲུ་མཇུག་བསྡུ་དེ་ ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་དོན་ལུ་མིག་ཚིག་ཅིག་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་འབྱུངམ་ཨིན།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

མཇུག་གི་རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་བྱ་བ་དེ་རིམ་ལོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ Edit - འབད་བཤོལ་དེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།


རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་ལམ་ལུགས་གཞན་མི་ཚུ་