རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ལག་ཆས་ཚུ་ - རང་བཞིན་ནོར་བཅོས་དེ་གི་འོག་ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་གདམ་ཁ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡིག་ཆ་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་ཐོག་ལས་རྩ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Tools - AutoCorrect


ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཡིག་ཆ་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་རྩ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ཆས་- རང་བཞིན་ནོར་བཅོས་དེ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ Oགདམ་ཁའི་མཆོང་ལྡེ་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

འཇུག་སྤྱོད་

དེ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་གལ་ཆས་ - རང་བིན་ནོར་བཅོས་དེ་གི་འོག་ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་མི་གདམ་ཁ་དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་བཞིན་གྱིས་རྩ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ཞུན་དག་འབད་ཞིནམ་ལས་ བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་

ཁྱོད་ཀྱིས་Tools - AutoCorrect. དེ་གི་འོག་ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་མི་གདམ་ཁ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡིག་སྣོད་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་རྩ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། ཌའི་ལོག་ཅིག་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ དང་ལེན་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ དང་ལེན་སྤང་བཅུགཔ་ཨིན།

AutoCorrect Options

Opens the AutoCorrect dialog.

ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་སྒོ་སྒྲིག་དེ་ ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཐིག་ཅིག་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ རྩ་སྒྲིག་ - རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་དེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།