Styles

Use the Styles deck of the Sidebar to apply, create, edit, and remove formatting styles. Double-click an entry to apply the style.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose View - Styles

+ཨོ།

རྩ་སྒྲིག་འབད་དོ་ཕྲ་རིང་གུ་ཨེབ་གཏང་།

Icon

Styles


To dock the Styles window, drag its title bar to the left or to the right side of the workspace. To undock the window, double-click a free space on its toolbar.

By default, the Styles deck displays a preview of the available styles. The previews can be disabled in the Expert configuration by setting the property /org.openoffice.Office.Common/StylesAndFormatting Preview to false.

བཟོ་རྣམ་དེ་ག་དེ་སྦེ་འཇུག་སྤྱདོ་འབད་ནི་ཨིན་ན་:

  1. ཚིག་ཡིག་དེ་སེལ་འཐུ་འབད། མིང་ཚིག་གཅིག་ལུ་ཡིག་འབྲུའི་བཟོ་རྣམ་ཅིག་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མིང་ཚིག་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད། དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་ཅིག་འཇུག་སྤྱོད་འམད་ནིའི་དོན་ལུ་ དོན་མཚམས་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

  2. Double-click the style in the Styles window.

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ལག་ཆས་- སྲོལ་སྒྲིག་འབད་ - ལྡེ་སྒྲོམ་དེའི་གུ་ཡོད་མི་བཟོ་རྣམ་དེ་ལུ་ མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ་འགན་སྤྲོད་འབད་ཚུགས།


The Styles toolbar contains icons for formatting your documents:

བཟོ་རྣམ་གྱི་དབྱེ་རིམ་

Icon

དོན་མཚམས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་

གིས་ དོན་མཚམས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་བཟོ་རྣམ་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།ཡིག་གཟུགས་དང་ ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་ དེ་ལས་སྒྲིག་བཀོད་བཟུམ་གྱི་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་ཅོག་གཅིགཔ་ཅིག་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆའི་ནང་གི་དོན་མཚམས་དེ་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ།

Icon

ཡིག་འབྲུའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་

ཡིག་འབྲུའི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།དོན་མཚམས་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་དེ་ལུ་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཟབོ་རྣམ་དེ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་འབྲུའི་བཟོ་རྣམ་དེ་ལག་ལེན་འཐབ།

Icon

གཞི་ཁྲམ་གྱི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་

གཞི་ཁྲམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་བཟོ་རྣམ་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། གཞི་ཁྲམ་སྒྲིག་བཀོད་དང་ གནས་ས་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་ཁྲམ་གྱི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ།

Icon

ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ཚུ་

ཤོག་ལེབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།ཤོག་ལེབ་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ མགོ་ཡིག་དང་ མཇུག་ཡིག་ཚུ་རྩིས་ཏེ་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ།

Icon

ཐོ་འགོད་བཟོ་རྣམ་ཚུ་

ཨང་གྲངས་བཏགས་ཡོད་མི་དང་ མགོ་ཚག་བཀོད་ཡོད་མི་ཐོ་ཡིག་ཚི་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཨང་གྲངས་དང་མགོ་ཚག་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་ འགོ་མཚམས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ ཐོ་ཡིག་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ།

Icon

རྩ་སྒྲིག་ཐབས་ལམ་བཀང་

Applies the selected style to the object or text that you select in the document. Click this icon, and then drag a selection in the document to apply the style. To exit this mode, click the icon again, or press Esc.

Icon

སེལ་འཐུའི་ནང་ལས་བཟོ་རྣམ་གསརཔ་

ཡན་ལག་དཀར་ཆག་དེ་བརྡ་བཀོད༌ཧེང་བཀལ

སེལ་འཐུའི་ནང་ལས་བཟོ་རྣམ་གསརཔ་

ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་དང་ ཤོག་ལེབ་ ཡང་ན་ སེལ་འཐུ་དེ་གི་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་དེ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བཟོ་རྣམ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

བཟོ་རྣམ་དུས་མཐུན་བཟོ་

The manually formatted attributes of the text at the cursor position in the document will be added to the style that is selected in the Styles window.

བཟོ་རྣམ་མངོན་གསལ་འབད་

ཡིག་ཆ་གཞན་མི་ཅིག་ནང་ལས་ བཟོ་རྣམ་ཚུ་ནང་འདྲེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མངོན་གསལ་བཟོ་རྣམ་ཌའི་ལོག་དེ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

More information about styles.


འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.