ཡིག་འབྲུའི་བཟོ་རྣམ་

ནཱ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཚུགས།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose View - Styles - open context menu Modify/New (for Character Styles)


འགོ་འདྲེན་འཐབ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་བཟོ་རྣམ་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དགོ་པའི་ རྩ་སྒྲིག་དང་ཡིག་གཟུགས་འདི་གསལ་བཀོད་འབད།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཚུ།

Specify the font effects that you want to use.

རྒྱབ་གཞི་ཚུ།

རྒྱབ་གཞི་གི་ཚོས་གཞི་ ཡང་ན་ ཚད་རིས་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད།

ཨེ་ཤི་ཡན་སྐད་ཡིག་རྒྱབ་སྐྱོར།

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Specify the position, scaling, rotation, and spacing for characters.

ཨེ་ཤི་ཡན་སྒྲིག་བཀོད།

ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྐད་ཡིག་གི་དོན་ལུ་ གྲལ་ཐིག་གཉིས་སྦེ་འབྲུ་ནི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་རའི་ཚིག་ཡིག་ནང་ལུ་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ དེ་ལས་ བརྡ་བཀོད་འདི་གདམ་ཁ་བརྐྱབ།

སླར་སྒྲིག་འབད།

འ་ནི་ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་པའི་བསྒང་ འཇུག་ཁྱབ་ཀྱི་ད་ལྟོའི་ཨེབ་ལྡེ་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་བཟོ་ཡོད་མི་འདི་སླར་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། ཌའི་ལོག་ཁ་གདམ་པའི་བསྒང་ ངེས་དཔྱདཀྱི་འདྲི་དཔྱད་འདི་མི་འབྱུང་།

ཚད་ལྡན།

ཌའི་ལོག་ནང་མཐོང་ཚུགས་པའི་གནས་གོང་འདི་ལོག་འདི་རང་ སྔོན་སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་གནས་གོང་ལུ་སླར་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ཉེན་བརྡའི་ངོས་དཔར།

སྔོན་སྒྲིག་ཚུ་ཡང་བསྐྱར་མངོན་གསལ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ངེས་དཔྱད་མི་འབྱུང་།