བཏོན་གཏང་།

ཐིག་ཁྲམ་ལས་ སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་(ཚུ་)བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

འོཐ་རྟགས་དེ་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་བརྡ་བཀོད་འདི་འཐོབ་ཚུགས།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ཐིག་ཁྲམ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ - བཏོན་གཏང་ - ཀེར་ཐིག་ཚུ་

ཕྲ་རིང་ Tableགུར་, ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་དཔར་

ཀེར་ཐིག་བཏོན་གཏང་།